Обсъдиха промени в реда и условията за разполагане на преместваемите обекти на територията на община Видин

Сподели: 

Обществено обсъждане на проект на Наредба №2 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Видин се проведе на 7 март. Обсъждането бе открито от Десислава Гайдарска, директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“, която разясни мотивите от приемането на нова наредба, съобразена със Закона за устройство на територията, както и синхронизиране с действащото законодателство в Република България.

Проектът на нормативния документ е насочен към публични институции, физически и юридически лица, които желаят да поставят преместваеми обекти - рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти - общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята. В проекта на Наредбата са посочени прецизно условията и редът за издаване на разрешение от кмета на Община Видин, изискванията за представяне на индивидуална схема, срок на валидност на издаваните разрешения  за ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за извършване на търговска и/или друг вид дейност на открито-щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други.

С проекта на новата Наредба се цели създаване на по-добра организация на работа, подобряване визията на градската среда, повишаване събираемостта на приходи от извършваните дейности, както и осъществяване на по-добър контрол при нейното прилагане.  

След обсъждането предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на проекта.