ОбС – Видин гласува 150 000 лв. за финансово подпомагане на сдруженията на собствениците, кандидатстващи по програмата за саниране

Сподели: 

150 000 лв. за финансово подпомагане на сдруженията на собствениците във Видин, кандидатстващи по програмата за енергийно обновяване на жилищния фонд гласуваха общинските съветници. Сумата е заделена в разчетите за местни дейности на Община Видин за 2023 година, които бяха приети на проведеното на 27 февруари заседание на Общински съвет – Видин (ОбС).
Съгласно условията на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ сдруженията на собствениците трябва да поемат разходите за извършване на енергийно обследване на сградата, както и за техническия паспорт, а при евентуално одобрение на проекта средствата им се възстановяват до определени референтни стойности. Финансирането от Община Видин се предвижда да бъде по 2 лв. на кв. метър от разгърнатата застроена площ (РЗП) на сградата, което е една трета от определените референтни стойности по процедурата.
По време на дискусията постъпи предложение за увеличаване размера на подкрепата до 6 лева на кв. метър/РЗП. Общинският съветник Людмил Димитров от групата на „Справедливост за Видин“ отбеляза, че направено от него и колегите му проучване показва, че цените, предлагани от фирмите във Видин, извършващи подобни услуги, вървят между 12 и 14 лева.
Десислава Тодорова, заместник-кмет на община Видин, отбеляза, че определените от Управляващия орган референтни стойности са 6,24 лева на кв.метър/РЗП. Тя сподели, че по лично нейното мнение не е удачно Община Видин да финансира почти изцяло енергийните и техническите обследвания. Заместник-кметът допълни, че цените, предлагани от видинските фирми, са силно завишени, като даде пример със София, където, по нейни думи, бизнесът предлага по-ниски цени за извършване на тези обследвания.
При гласуването в крайна сметка Общинският съвет утвърди предложения от общинската администрация размер на финансовата подкрепа за сдруженията на собствениците – 2 лева на 1 кв.метър/РЗП.
В момента общинската администрация подготвя правилник, както и образци на документи във връзка с кандидатстването за финансовата подкрепа, заяви Десислава Тодорова. Тя допълни, че те ще бъдат внесени за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет.
Междувременно от Община Видин съобщиха, че
крайният срок за прием в общинската администрация на заявления за участие от кандидатстващите сдружения на собствениците (СС) по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“ е 10.05.2023 г.
Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи, чиито образци може да намерите на електронната страница на Общинска администрация Видин, Секция Администрация, Секция Енергийна ефективност.
От Общината отправят покана към етажните собствености, които имат намерение да кандидатстват, предварително и неформално да заявят намерението си на електронен адрес silieva@vidin.bg или телефон 094/609 412. Предварителната информация за потенциалните кандидати ще позволи на Общинската администрация да планира дейностите по проверка на документи за съответствие с изискванията за кандидатстване, уточняване текстове на споразумението за партньорство, изготвяне на Количествено-стойностна сметка (КСС) и проектни предложения.
Въпросите си относно изискванията на процедурата може да отправяте към следните общински служители:
- инж. Силвия Илиева; тел.: 094/609 412; ел. поща: silieva@vidin.bg
- инж. Петя Симеонова; тел.: 094/609 461; ел. поща: psimeonova@vidin.bg
- Лъчезар Попиванов ; тел.: 094/609 449; ел. поща: popoivanov@vidin.bg