ОбС – Грамада взе решения, гарантиращи нормалното започване на учебната година

Сподели: 

Няколко решения, свързани с нормалното започване на учебната година в училището и в детската градина в Грамада е взел Общински съвет – Грамада на редовното заседание на местния парламент, проведено в края на юли. Единодушно съветниците са утвърдили сформирането на поднормативни паралелки в Средно училище „Христо Ботев“ – Грамада за учебната 2020/2021 година, както следва: І-ви клас – 8 ученици; ІІ-ри клас – 6 ученици; ІІІ-ти клас – 4 ученици; ІV-ти клас – 7 ученици; V-и клас – 7 ученици; VІ-и клас – 8 ученици; VІІ-и клас – 6 ученици. Кметът на община Грамада Милчо Башев ще внесе мотивирани предложения до министъра на образованието и науката за включване на училището в Грамада в актуализираните списъци на средищните и на защитените училища.
Директорката на Детска градина „Тодор Титоренков“ е представила информация за готовността на учебното заведение за новата учебна година. Общинските съветници са утвърдили и броя на групите, които ще бъдат сформирани в детското заведение за учебната 2020/2021 година. Това включва яслена група с 15 деца и две разновъзрастови групи: от 3 до 5-годишна възраст, с численост 7 деца; и от 5 до 7-годишна възраст, с численост 15 деца.
Общинските съветници са гласували и актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Грамада за 2020 година, като част от промените са свързани с увеличаване на средствата, предвидени за основен ремонт на пътната настилка на улици в град Грамада и селата Тошевци, Бранковци и Водна. Общинският съвет е взел решение за стартиране на процедура за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовир „Соват/Рапивец“, намиращ се в землището на Тошевци.
Съветниците са определили кметът Милчо Башев да представлява Община Грамада на насроченото за 25 август Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света Петка” – Видин, като го упълномощават да подкрепи предложената промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.
НИЕ