Обществено обсъждане на проект на Общински план за младежта за 2024 година

Сподели: 

Приоритетите община Видин в сферата на младежката политика представиха днес от местната институция. Това стана в рамките на проведеното обществено обсъждане на Общинския план за младежта за 2024 година. На събитието в залата на Общинския съвет, присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, експерти от общинската администрация, представители на публични институции, медии и други. Обсъждането бе открито от заместник-кмета Борисова. 

Общинският план за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация, в съответствие с Националната стратегия за младежта (2021-2030 г.) и Националната програма за младежта (2021-2025). 

Борисова заяви, че младите хора са във фокуса на общинската политика. Приоритетна задача е тяхното приобщаване към активен начин на живот, възможности за развитие на творческите и спортните им заложби, включване в доброволчески инициативи и други дейности. „Важно е младежите да са социално ангажирани с различни каузи - да помагат и да дават своя личен пример за промяната и за развитието на нашия град” – подчерта заместник-кметът.

Основните акценти на проекта на Общинския план за младежта за 2024 година представи Маргарита Милчева, младежки медиатор в отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин. Приоритетите са насърчаване на неформалното обучение; заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават; стимулиране на културата и творчеството сред младите и редица други. Предстои да бъде сформиран Общински съвет по въпросите на младежта, както и да бъде възстановен Младежкия парламент.

Очакваните резултати от приемането на Плана са представителство на младите хора в местното самоуправление и в обществения живот; повишена активност и участие в младежки обмен; успешна професионална и социална реализация на младите хора; създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите; разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора; увеличен брой младежки инициативи.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от Постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на Общинския план за младежта.