Община Видин кандидатства с пет проектни идеи за подкрепа на деца и младежи

Сподели: 

Община Видин е подготвила и подала концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) по обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството едноименна процедура, която е пилотна. Концепцията е с наименование „Инвестиции в бъдещето – подкрепа за развитие на децата и младежите от област Видин“ и e комбинирана, с водещ партньор Община Видин и партнираща община – Община Ружинци, на чиято територия ще се изпълняват планираните инвестиции. Партньори са още ОУ „Епископ Софроний Врачански“ - гр. Видин; СУ „Никола Йонков Вапцаров“ - с. Дреновец, Община Ружинци; Сдружение „Видински фонд „Читалища“; НЧ „Развитие -1893 г.“ - гр. Белоградчик и НЧ „Просвета -1882“ - гр. Кула.
Концепцията предвижда инвестиции на стойност 6 050 000 лева. Общата цел е да се създадат условия за образование и развитие на уменията на децата и младежите, включително и тези от уязвими групи, като ромите от Област Видин, чрез създаване на функциониращ младежки кампус, който да покрива националния стандарт за качество на младежките центрове и да предоставя цялостни услуги на младите хора.
В Концепцията на Община Видин са включени общо пет проектни идеи, с които може да се кандидатства за финансиране по програмите на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“ и „Развитие на човешките ресурси“. 
Първата проектна идея предвижда създаване на младежки кампус в село Синаговци, Община Видин. За целта сградата на бивша детска градина в селото ще бъде изцяло обновена и модернизирана чрез: извършване на строително-ремонтни дейности, в т.ч. осигуряване на достъпна среда за лица с увреждания; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, отговарящо на потребностите на целевата група; облагородяване на дворното място.
Втората проектна идея е свързана с десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията. Предвижда се закупуване на училищен автобус за осъществяване мобилността на учители и на ученици към приемащи несегрегирани  училища, с фокус върху социално слаби и уязвими групи. Ще бъде осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място за деца  и ученици в задължително предучилищно образование, както и за деца и ученици, живеещи в отдалечени райони, но посещаващи несегрегирани образователни институции. Със закупуването на училищния автобус ще се отговори на основното право на ученика за достъп до качествено образование.
Третата проектна идея е насочена към превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции в посока обучители и обучаеми. Община Видин ще си партнира с Община Ружинци, като асоциирани партньори са ОУ „Епископ Софроний Врачански“, гр. Видин и СУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Дреновец, Община Ружинци. Предвижда се да бъдат разработени практически ръководства, да се проведат информационни кампании и обучителни семинари сред местната общност за превенция и недопускане на дискриминация, кариерно ориентиране, работа с родители, учители  и ученици, доброволчески кампании, назначаване на образователни медиатори, психолози и педагози.
С четвъртата проектна идея усилията ще бъдат насочени към насърчаване на десегрегацията на училищата и осигуряване на подкрепяща образователна среда и формиране на подкрепяща обществена среда чрез междуучилищни дейности, подсигуряване на партньорство с местните общности и гражданския сектор, допълнителна работа с учениците в приемните училища, с родителите и други. Ще бъде създаден Център за подкрепа на деца и младежи от уязвими групи, предназначен да подобри учебната и извънучебната дейности. Той ще бъде разположен в ОУ „Епископ Софроний Врачански“, гр. Видин и ще изпълнява функцията на спомагателен център на взаимовръзки на секторно ниво. Ще се даде възможност за въвеждането на интерактивни методи на извънкласна дейност за етническите малцинства и ще се стимулира процеса на обучение и развитие  на децата и учениците. Центърът ще бъде изцяло ремонтиран и ще бъде осигурено обзавеждане.
Петата проектна идея предвижда създаване на Младежки кампус – механизъм за подкрепа на децата и младежите от Област Видин, включително на тези от уязвимите групи. Той ще предлага информационни, консултантски и образователни дейности за удовлетворяване на широк спектър от интереси и потребности на младите хора в областта. В кампуса ще се предоставя актуална, систематизирана и достъпна информация, както и превантивна и навременна, квалифицирана и специализирана помощ чрез безплатни индивидуални или групови консултации. Ще се провеждат неформални обучения за развитие на личностните и гражданските умения, както и на творческите способности на младежите. Ще бъдат въведени и  форми за активна работа с младите хора от малките населени места в областта, чрез създаването на мобилен филиал на кампуса.
Процедурата „интегрирани териториални инвестиции“ е в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на Европейския съюз. Основен акцент в нея е партньорството както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации.