Община Видин не предвижда поемане на нов дълг през следващите три години

Сподели: 

Община Видин не предвижда поемане на нов дълг през следващите три години. Това става ясно от приетата на 2 октомври от Общински съвет „Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“, разработена в изпълнение на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси. За посочения период ще бъдат обслужвани единствено поети от Общината в предходни години дългове.
Общинските съветници бяха запознати с информация относно изпълнението на бюджета на Община Видин, сметките за средства от Европейския съюз за времето от 1.01.2020 г. до 30.06.2020 г. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на общо 15 251 509 лв. За първата половина на годината приходите за местни дейности са в размер на 5 983 298 лв., от които 2 260 902 лв. данъчни приходи и 2 913 536 лв. – неданъчни. Най-голяма част от данъчните приходи са формирани от постъпленията от данъка върху превозните средства – 1 098 979 лв., следвани от данък върху недвижимите имоти – 570 192 лв. и от данък при придобиване на имущество – 509 062 лв. Неданъчните приходи са формирани основно от приходи и доходи от собственост – 504 560 лв. и от постъпленията от общински такси в общ размер на 1 957 235 лв., от които 1 609 014 лв. са приходи от такса за битови отпадъци.
Общинският съвет прие също отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2019 г., както и отчетите за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз, за капиталови разходи и за състоянието на общинския дълг за 2019 г.
Във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Модернизация на път I-1 „Видин – Ботевград“ , обособена позиция №1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400, бяха определени депа за временно съхранение на хумус и негоден материал, като за тази цел Община Видин ще предостави за безвъзмездно ползване имоти – частна общинска собственост. Това се налага, тъй като съгласно Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт е нужно едновременно с трасето на съответния обект да бъдат определени и площадки за хумусни депа.
Гласувано бе още спортни обекти в град Видин - публична общинска собственост, да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване от Сдружение „Спортен клуб по бокс „Бдин-Видин“, ВК „Бдин-Вида“, СК „Бъдин-Джудо-2016“, СК „Бъдин-Самбо-2016“, СК „Бъдин-ММА“, БК „Видабаскет“ и СКТМ „Бдинци-2000“.
Приет беше и нов Правилник на Община Видин за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечение на лица с репродуктивни проблеми. С него се цели увеличаване на възможностите за подкрепа на раждаемостта чрез увеличаване на броя на процедурите по асистирана репродукция, въвеждане на ясни и прозрачни правила за преценка на всеки отделен случай и улесняване на кандидатстването, осигуряване на по-лесен достъп на желаещите да ползват тази помощ.