Община Видин обявява втора покана за набиране на заявления за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични

Сподели: 

На 8 ноември започва втори прием на заявления от видински граждани, желаещи да подменят отоплителните си уреди на твърдо гориво с екологични. Tова беше съобщено на проведена днес пресконференция по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“. Участие в нея взеха Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата, Десислава Тодорова, заместник-кмет по европейски политики и инвестиции и инж. Румен Лилов, който е ръководител на проекта.
При първия прием в периода 15 април – 17 май бяха получени общо 3379 заявления, от тях 2905 са одобрени. Наличният финансов ресурс по проекта дава възможност да бъдат подменени отоплителните уреди в още домакинства в Община Видин, което е причина и за обявяването на втората покана. От 8 ноември (понеделник) гражданите, които желаят да подменят отоплителните си уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, използващи като гориво електричество, пелети или втечнен газ, могат да подават заявления. Срокът за кандидатстване е до 19 ноември, като документи ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите, намиращ се в сградата на общинската администрация.
„С реализиране на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ се изпълнява неговата главна цел – намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, които са един от основните източници на замърсяване на въздуха. Намаляването на тези емисии ще доведе не само до по-комфортен живот и до подобряване на здравето на гражданите и намаляване на белодробните заболявания, но е и стъпка към възпитанието на хората по отношение на екологичната култура и опазването на природата“, заяви Светослав Скорчев.
Той подробно представи процеса на кандидатстване. Зам.-кметът отново припомни, че всеки кандидат трябва да заяви съгласие безвъзмездно да предаде стария си отоплителен уред, в случай че бъде одобрен за получаване на ново екологично устройство. Единственото изключение е в случаите, когато имотът се отоплява чрез отворена и зидана камина на дърва и въглища, като това се удостоверява чрез констативен протокол.
На интернет страницата на Община Видин, в раздел „На фокус“, е публикувана пълната информация, необходима на гражданите във връзка с кандидатстването – образци на всички документи (заявление, декларации, пълномощно и др.), ориентировъчна таблица, от която може да се прецени какъв е най-подходящият отоплителен уред съгласно характеристиките на съответния имот, както и поканата, насоките за кандидатстване и образец на договор, който ще е необходим на по-късен етап:
https://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characterist...
Ръководителят на проекта инж. Румен Лилов обърна внимание на новите изисквания за подаване на заявления, различни от тези при първия прием. Сега към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота. Към момента на подаване на документи кандидатът трябва да е заплатил дължимите за 2021 година местни данъци и такси. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице само в Центъра за административно обслужване в Община Видин. Ако кандидат е подал заявление в рамките на предходната покана и то е било одобрено, той не следва да подава документи по новия прием, защото те няма да бъдат разглеждани. По настоящата покана може да се кандидатства за подмяна на отоплителни уреди само в един имот, който е собственост/съсобственост на кандидата.
Във фоайето пред Информационния център ще има служители на Общината, които ще оказват съдействие на желаещите да кандидатстват. Ще бъде въведен пропускателен режим, като призивът към гражданите е да спазват противоепидемичните мерки. Още при самото подаване на документите ще бъде направена първоначална проверка за пълнотата им. В последствие ще бъде извършена и подробна проверка и направени обходи на място в домакинствата. При установени пропуски гражданите ще получат възможност в рамките на определен срок да ги отстранят.
Получените заявления ще бъдат разгледани за съответствие с изискванията и ще бъде направено класиране. То ще се извърши чрез приоритизиране по показатели, съчетаващи екологични, социални, технически и икономически критерии, като максималният брой точки от всички критерии е 30. В случай че кандидати съберат равен брой точки, предимство в крайното класиране ще имат тези с по-голям брой точки по критерий 1. При всяко ново равенство по съответния критерий, по-високо в крайното подреждане се класира кандидатът с по-голям брой точки по следващия пореден критерий. При равенство по всички критерии, предимство има кандидатът с предишен входящ номер – тоест подалият пръв документите си.
Заместник-кметът Десислава Тодорова отбеляза, че при първата покана наличният по проекта финансов ресурс е позволил да бъдат одобрени всички кандидати, отговарящи на изискванията, така че реално не се е наложило да се прилагат критериите. Направените анализи показват, че при сегашната втора покана ще има възможност да се одобрят значително по-малък брой заявления, така че ще е решаващ броят точки, получени от съответния кандидат.
След извършване на класирането и обявяване на резултатите, се пристъпва и към сключването на договор с одобрените кандидати. Следващата стъпка е Община Видин да проведе обществена поръчка за избор на изпълнител/и за демонтаж на старите отоплителни уреди и доставка и монтаж на новите устройства.