Община Видин проведе обществено обсъждане на два проекта, свързани с децата и учениците 

Сподели: 

На събитието, което се проведе в заседателната зала на Регионалното управление на образованието, присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, началникът на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Видин Цветана Милкова, експерти от общинска администрация, Регионално управление на образованието (РУО), представители на публични институции, медии, граждани. 

Обсъждането бе открито от заместник-кмета Борисова. Тя представи Проектите на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за 2024 година и на Общинската програма за закрила на детето 2024 година. 

„Мотивите, които налагат приемането на Проекта на Плана, са определени в Закона за предучилищното и училищното образование, който изисква от Общините да разработват и приемат ежегодно в срок до 30 април на текущата година Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Той се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината и се съгласува с началника на РУО. Планът се изработва на база изготвената Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за двугодишен период 2022 - 2024“, каза Борислава Борисова.

Подкрепата за личностното развитие е регламентирана също и в Наредбата за приобщаващото образование и включва две основни дейности: обща подкрепа, която се изразява в занимания по интереси, кариерно ориентиране на учениците, дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, педагогическа и психологическа подкрепа; другата е допълнителна подкрепа, която включва индивидуална работа по конкретен случай - за деца със специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, с хронични заболявания или деца в риск. 

Емилия Николова - началник отдел „Хуманитарни дейности“ в Община Видин, изведе основните акценти на Проекта на Годишния план за личностно развитие, който обхваща две учебни години - 2023/2024 и 2024/2025. Планът съдържа два раздела: първият е Общинска програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин, като включва мерки и дейности по пет оперативни цели, насочени към осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията на децата и учениците; вторият раздел представлява Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците от Общината, която се отнася за всички техни изяви, организирани от училищата като концерти, тържества, състезания, изложби, турнири и редица други. През 2024 година изявите на учениците са с 28 повече в сравнение с 2023 година. 

Заместник-кметът Борисова представи пред присъстващите и Общинската програма за закрила на детето, която е изготвена от Комисията за детето към Община Видин. В нейното изработване участват и Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на МВР, Дирекция „Социално подпомагане“, неправителствени организации. Програмата съдържа осем приоритета, които обхващат всички сфери - достъп до образование, здравни и социални услуги, спазване правата на децата, насърчаване на тяхното участие в спортни, културни и други дейности за свободното време.

За подробна информация за приоритетите и очакваните резултати думата бе дадена на Емилия Николова. 

Цветана Милкова изказа благодарност на Община Видин и специалистите, които работят по Общинската програма за закрила на детето. „Усилията ни са целенасочени, многобройни, иновативни и усъвършенствани. Всички работим за една обща цел – нашите деца и тяхното благополучие“ – каза началникът на „Закрила на детето“.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на два проекта.