Община Видин с комплексен подход за интеграцията на хората от уязвими групи

Сподели: 

Започна изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища в гр. Видин”. На 23 октомври бе подписан договор за предоставяне на финансиране в размер на 2 016 827.01 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Проектът, който е включен в Инвестиционната програма на Община Видин, ще се реализира през следващите 30 месеца. В резултат ще бъдат изградени 37 модерни жилища, в които да бъдат настанени социално слаби хора и такива в уязвимо положение. Мястото за осъществяване на строителството е имот в ж.к. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Цухлев“ № 44. То е избрано с оглед осигуряване на пространствена интеграция на уязвими групи в обществото.
Досегашният опит от проекти в социалната сфера показва, че с работа „на парче“ е трудно да се постигне траен успех в социалното включване на хора в неравностойно положение. Затова с този проект Община Видин започва прилагането на комплексен подход. Така при настаняване на нуждаещи се лица и семейства в общинските жилища, това ще се обвързва с участие в мерки за заетост, превенция на отпадане на децата от образователната система, социално включване на хора с увреждания чрез подкрепа от социални услуги в общността, адекватно здравеопазване. За тази цел в момента Общината разработва проект, който ще даде възможност ползвателите на социалните жилища да преминат обучения за придобиване на квалификация, след което ще им бъде осигурена и заетост.
Очакването е проектът „Изграждане на социални жилища в гр. Видин” да допринесе за постигане на напредък в целенасочената политика на Община Видин в сферата на социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение, в съответствие със съвременните стандарти за устойчиво и балансирано социално развитие.
Общинска пресслужба