Община Видин ще кандидатства за финансиране Гребната база и стадион „Георги Бенковски“ да бъдат енергийно обновени

Сподели: 

Община Видин ще кандидатства с проекти за енергийно обновяване на Гребната база и стадион „Георги Бенковски“. На редовно заседание на местния парламент днес общинските съветници гласуваха Общината да кандидатства с предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост за Гребната база и стадиона. С това решение бе дадено съгласие общинската администрация да осигури собствен принос в размер до 10% от стойността на бюджета и за двата обекта.
Общинските съветници гласуваха също предложение за кандидатстване на Общината по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно изпълнение на ПРР“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“. Целта на процедурата е да се подпомогнат бенефициенти във връзка с предстоящия програмен период 2021-2027 година.
На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 35 точки, бяха приети предложения относно провеждане на търгове за продажба на имоти частна общинска собственост; за одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на имот по кадастралната карта на гр. Видин - местност „Алимана 2“. В тази връзка кметът на общината д-р Цветан Ценков коментира, че Общината няма намерение да продава имоти под пазарната цена. „Община Видин е длъжна да привлича всеки един инвеститор, който иска да развива своята дейност на територията на Видин“ – каза кметът и подчерта важността на такива инвестиции, тъй като те осигуряват работни места за видинчани.
Взето бе още решение за отдаване под наем на търговски обекти, клетки и площи за разполагане на обекти общинска собственост за търговска дейност за срок от 10 години, както и търговски маси общинска собственост за срок от 5 години, находящи се на Централния пазар в града. Одобрено бе и предложение за изработване на проект за изменение на ПУП в обхват на поземлен имот „за пешеходна зона и озеленяване“ по плана на ж.к. „Гео Милев“ във Видин и други.