Община Видин ще може да иска отсрочване на изтеглени кредити

С решение на ОбС на кмета д-р Ценков бяха делегирани правомощия да подготви нужната документация
Сподели: 

Община Видин ще може да поиска гратисен период от шест месеца по главницата на изтеглени кредити – с решение на Общинския съвет на кмета на общината д-р Цветан Ценков бяха делегирани правомощия да подготви нужната документация. Това беше едно от предложенията в дневния ред на извънредно заседание на местния парламент, което се проведе на 8 май. Общо три бяха предложенията, които общинските съветници разгледаха – въпреки това заседанието продължи близо три часа.
Възражения имаше още в началото. Общинският съветник от БСП Людмил Димитров заяви, че във включените в дневния ред предложения няма нищо извънредно. Той отбеляза, че в настоящата ситуация извънредна е темата за видинската болница, като подчерта, че въпреки това така и не се внася за разглеждане изготвената наредба за създаване на Фонд „Здраве“, имащ за цел да регламентира общинска подкрепа на лечебното заведение. Общинският съветник попита и какво налага искането на гратисен период и означава ли това, че Общината няма средства, за да разплаща поетите кредити.
В отговор кметът на община Видин д-р Цветан Ценков призова да се спре да се нагнетява напрежение относно болницата. Градоначалникът отбеляза, че разрешаването на проблемите на областната болница е въпрос на държавна политика, включително чрез мерки за задържане на новозавършилите лекари, така че да заминават веднага да работят в чужбина. Д-р Ценков допълни, че общинското ръководство има решение как би могла да бъде подкрепена МБАЛ „Света Петка“ и на първото редовно заседание на местния парламент общинските съветници ще бъдат запознати с това.
По отношение на общинските финанси, кметът увери, че общинското ръководство прави всичко възможно, за да се запази финансова стабилност. Д-р Ценков отбеляза, че за първите три месеца на тази година постъпленията в общинската хазна са били с 280 000 лв. повече в сравнение с 2019 година, като подчерта, че са ограничени разходите за поддържане на зелените площи, след като тази дейност е поета от общински служители. Но с въвеждането на извънредното положение постъпленията в Общината са намалели, посочи д-р Ценков. „Законът за извънредното положение дава право на Община Видин по законен начин да разсрочи тези плащания, след като има доста сериозна дупка за тези два месеца в събираемостта на данъците. Не че хората нямат желание да плащат, но просто нямат пари“, коментира видинският кмет.
Разяснения внесе и заместник-кметът по финансите Цветомира Илиева, която обясни, че четирите кредита, визирани в предложението – кредит от Търговска банка „Д“, както и три кредите от Фонд „Флаг“, изтеглени във връзка с изпълнението на проекти, по които Община Видин е била бенефициент, към момента се обслужват. Предложението е внесено за разглеждане в Общинския съвет след като е получено съгласието на съответните кредитори за сключване на съответните анекси по договори. „По всички кредити искаме отсрочване с шест месеца не защото не можем да плащаме – в момента можем да плащаме, всички кредити са редовни, нямаме един ден просрочие. Но искаме да се подсигурим – не знаем колко време ще продължи това положение. По време на това извънредно положение има и извънредни разходи – поехме разходите за медицинските сестри в групите по посрещане на всички пристигащи в страната, подсигуряваме храна, подсигуряваме вода, и всички други разходи за санитарни и хигиенни материали, а всичко това не беше предвидено“, обясни Цветомира Илиева. Тя допълни, че второто съображение е свързано с намалелите приходи, вследствие на дадените отсрочки за заплащане на данъци и такси, освобождаването от наеми за търговски обекти и други мерки, предприети за подкрепа на бизнеса. Целта е да се избегне възможност Община Видин да се окаже с лоша кредитна история – в момента се разработват доста проекти, за чието изпълнение ще се наложи изтегляне на бъдещи кредити за оборотни средства, посочи Цветомира Илиева.
В крайна сметка предложението беше прието с 19 гласа „за“, 11 – „против“ и 1 – „въздържал се“. Така кметът на Видин ще може да подготви искане за предоставяне на гратисен срок по главницата за период от шест месеца, с колкото ще се удължат и самите кредити – за този период ще се заплащат само дължимите лихви по четирите кредита.
С достатъчно мнозинство беше подкрепено и предложението за захранване на банковата извънбюджетна сметка по проект „Заедно за по-добър живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Така допълнително ще бъдат осигурени 100 000 лв. от общинския бюджет като временен безлихвен заем, с цел успешното реализиране на проекта.
Общинските съветници обаче отхвърлиха предложението Центърът за подкрепа на личностно развитие – Градското ученическо общежитие във Видин, който е с капацитет 172 места, да може да реализира допълнителни приходи, като настанява външни лица в група с над 50 души за период повече от два месеца при такса от 3 лв. за нощувка. Изтъкнатите мотиви за отхвърляне на това предложение са, че то не е законосъобразно, тъй като противоречи на общинска наредба, постановяваща минимални цени от 10 лв. на нощувка, както и че не е целесъобразно в една сграда да живеят ученици в гимназиален етап и работници.
НИЕ