Община Видин ще осигури трудова заетост за над 60 души в рамките на проект

Сподели: 

Над 60 безработни ще получат възможност за заетост в рамките на проект, който Община Видин изпълнява. Това съобщи заместник-кметът Борислава Борисова и ръководител на проекта “Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” по време на откриваща пресконференция, която се проведе в залата на Общинския съвет. На нея присъстваха екипът и представители на партньорите по проекта, както и заинтересовани лица.
В началото на събитието Борисова заяви, че Община Видин продължава активната си социална политика и предлагането на нови възможности, насочени към различни целеви групи, с цел подобряване качеството им на живот и тяхното интегриране в обществото. И посочи, че поредното доказателство за усилията в това отношение е настоящият проект, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Общата стойност на проекта е  1 589 270,65 лв. от които 1 199 362,90 лв. по ОП РЧР и 389 907,75 лв. по ОП НОИР. Общината ще изпълнява проекта със съдействието на асоциирани партньори: Министерството на образованието и науката, чрез Регионалното управление на образованието – гр. Видин; Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионалната дирекция; Регионалната здравна инспекция във Видин. Партньори в реализирането на дейностите по проекта са: Фирма „Хена“ ООД; „АЛ ТАКС КЪНСЪЛТИНГ“ ООД; Сдружение „БОКАЯ “; Детска градина „Мир“ – гр. Дунавци и филиал „Звънче“ – гр. Видин; Основно училище „Епископ Софроний Врачански “ и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Видин.
Борислава Борисова обясни, че общата цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Видин, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.
Заложените дейности по ОП РЧР са: активиране на неактивни лица и трудова медиация; провеждане на мотивационно и професионално обучение; осигуряване на субсидирана и насърчаване на самостоятелната заетост; предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността и др. Целта е постигане на трайна интеграция на пазара на труда на лица от уязвимите групи, по-добро качество на живот и  грижа за  възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи чрез осигуряването на социално-здравна услуга, преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите като пълноценна част от гражданското общество в Община Видин и в България.
По ОП НОИР се предвиждат допълнително обучение по български език за децата и учениците от уязвими групи; занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от уязвими групи и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование; осигуряване на психологическа подкрепа; подобряване на образователната среда в две училища и една детска градина; насърчаване участието на родителите в образователния процес и др.
Очаква се около 300 деца от уязвими групи да бъдат включени в мерки за образователна интеграция чрез допълнителни занимания по български език и други предмети; да се намали делът на преждевременно отпадналите от образование във включените училища; да се осигури психологическа подкрепа за най-малко 40 деца и ученици; посредством закупуването на оборудване да се обезпечи по-добра образователна среда в две училища и една детска градина на територията на Община Видин, в които се обучават 728 деца и ученици; организиране и провеждане на "Училище за родители" за 300 родители на деца и ученици от силно уязвимите групи и др.
Като основен работодател по проекта, Община Видин ще осигури трудова заетост на общо 63 души (озеленители, строители „Пътища“, работници по поддържане на сгради и др.) в рамките на 11 месеца.
Преди откриващата пресконференция бе проведена и трудова борса, на която партньорите по проекта и работодателите запознаха заинтересованите лица с възможностите за трудова заетост в неговите рамки.