Община Видин ще стане член на Национална камара на минералните води

Решението бе взето на днешното заседание на Общинския съвет
Сподели: 

Община Видин да стане член на Национална камара на минералните води в България – това предложение подкрепиха днес общинските съветници на редовното заседание на видинския местен парламент. При дискусията по това предложение кметът на общината д-р Цветан Ценков подчерта, че ползата за Общината да членува в Камарата е значима, защото ще може да се възползва от всяка национална програма, свързана с минералните извори. Д-р Цветан Ценков припомни, че през 2023 г. са издадени разрешителните за водовземане на минерална вода чрез нови съоръжения от находища „Видин“ и „Сланотрън“. Продължават усилията за издаване на такова за находището до село Градец, за което в момента текат процедури в Министерството на земеделието и храните. За сондажите на минералните извори ще са необходими около 8 милиона лева. Това ще даде огромен тласък на развитието на региона, особено в областта на туризма.

Общинските съветници подкрепиха също така Община Видин за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2).

В дневния ред на днешното заседание бяха гласувани и няколко предложения за продажба на имоти частна общинска собственост, както и за провеждане на публични търгове с тайно наддаване. Прието бе и предложението на д-р Цветан Ценков за безвъзмездно предоставяне на помещения, публична общинска собственост, намиращи се в „Диагностично-консултативен център 1 – Видин“ за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – гр. Видин за срок от 5 години. Общинските съветници гласуваха и за предоставяне за безвъзмездно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, за нуждите на пенсионерски клуб „Здравец“ – гр. Видин. Приети бяха още няколко точки, свързани с промяна на предназначението и в други населени места на територията на Общината.

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 33 точки, бяха обсъдени и приети още предложенията за: финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми; определяне на място за „Кризисен център за осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица, жертви на трафик“; приемане на нова Наредба за създаване и функциониране на Обществени съвети в Община Видин; приемане на отчет за изпълнението през 2023 г. на мерките, заложени в „Програма за намаляване нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин за периода 2021-2025 г. и План за действие“, „Програма за опазване на околната среда на Община Видин 2021-2028 г.“ и „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Видин 2021-2028 г.“; проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация и управление на гробищните паркове във Видин и Общината; отчет на Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин за 2023 г., както и приемане на неговата Годишна програма за 2024 г.; отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г.; приемане на План за действие на Община Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите 2024-2026 година и други.