Община Враца осигури технически средства за учащи деца и младежи от социални услуги в града

Сподели: 

Община Враца осигури 20 броя преносими компютри, 4 броя принтери и 4 броя рутери, предназначени за учащи деца и младежи от социални услуги в града по проект по Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейности от резидентен тип и Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас „Асен Златаров”. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила” и е на стойност 15 312,00 лв.
Целта на проекта е да се осигури равен достъп до качествено образование и непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социалните услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1 и №2, Преходно жилище и Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров” – гр. Враца. С подкрепата за усвояване на учебния материал ще се повишат шансовете им за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях – възможност за придобиване на степен на образование, професионална квалификация и подобрени шансове за реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място. По този начин ще се създаде подходяща среда за протичане на учебния процес, като предпоставка за успешната им социална и образователна интеграция.