Община Враца разширява патронажната грижа

Продължава развитието на социалните услуги, насочени към деца и младежи със специални потребности
Сподели: 

Близо 400 нуждаещи се лица в община Враца ще бъдат обхванати до края на календарната година в проект на местната администрация за предоставяне на патронажна грижа. В обхвата на социалната услуга попадат възрастни хора над 65-годишна възраст, хора със специални потребности, както и самотноживеещи родители.
На лицата ще бъдат закупувани и безплатно доставяни стоки, хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти ,закупени със средства на потребителя, както и ще се заплащат битови сметки и други административни услуги.
Към момента в проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са включени близо 250 лица от града и населените места на Враца, които ежедневно се обслужват от социални асистенти. Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като осигурените средства за Община Враца по процедурата са в размер на 631 230 лв.
Миналата седмица кметът на община Враца Калин Каменов подписа договор за предоставяне на новите социални услуги във Враца, които ще обхванат близо 160 деца и младежи със специални потребности, както и такива, лишени от родителска грижа. В рамките на проекта ще бъдат назначени и обучени специалисти, които ще работят с потребителите.
За последната година Община Враца успешно реализира проект по ОП „Региони в растеж“, в рамките на който бяха създадени 5 нови социални услуги – Център за настаняване от семеен тип, Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания, както и Център за обществена подкрепа.
С разкриването на новите социални услуги успешно ще се реализира процесът на деинституционализация, като на потребителите ще бъде предоставена възможност за развитие в среда, близка до семейната, както и дневни и консултативни форми на социалните услуги.
Кметът Каменов коментира, че по този начин всяко едно дете или младеж ще получи качествена грижа и услуги, които съответстват с индивидуалните им потребности, което е предпоставка за активно включване в социалния живот.
Срокът на проекта е 24 месеца, считано от 11 май 2020 година, като след изтичането му, услугите ще бъдат делегирана от държавата дейност.
Договорът на Община Враца за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020 година е в размер на 1 996 377 лв. Осигурените средства са по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – компонент 1.