Община Ружинци стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата и семействата в община Ружинци“

Сподели: 

Проект „Бъдеще за децата и семействата в община Ружинци“  се финансира по Оперативна програма Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 и за неговото стартиране съобщи кметът на Общината.  Проектът е  на стойност 391 166.01лв. и с продължителност 40 месеца.  В рамките на проекта Община Ружинци ще предприеме серия от действия за осигуряване на по-добра жизнена среда и възможности за социална интеграция и личностно развитие на най-малките жители на общината и техните родители. В общинския център ще бъде създаден Комплекс за социални услуги за деца и семейства, който ще предоставя разнообразни интеграционни услуги в общността. В него ще работи екип от двама социални работници, медицинска сестра, психолог, възпитател и педагог, които ще предоставят услуги по ранно детско развитие, превенция и подкрепа за местните деца и младежи до завършването на средно образование, а също ще работят и с членове на техните семейства. Ще бъде организирана патронажна грижа за деца от 0 до 3 години, която ще включва здравно-консултативен и образователно-подпомагащ компонент. Отделно в село Дреновец ще бъде създаден изнесен офис за специализирана работа с най-маргинализираната част от ромската общност, който ще осигурява мобилни услуги за членовете на тази общност по места. В този офис ще бъдат назначени здравен и образователен медиатор, които подпомагани от шофьор, ще работят предимно на терен и ще осъществяват специфични програми и мерки, свързани със статуса и идентифицираните нужди на лицата от тази целева група. За персонала на комплекса за социални услуги и изнесения офис ще бъде осигурено въвеждащо и надграждащо обучение, включително интервизия и супервизия, посещения до функциониращ център за социални услуги във Видин и еднократно изнесено обучение в средата на проекта. В проекта също ще бъдат включени и присъщите дейности за управление и организация и за видимост, прозрачност и комуникация.

Проектът цели да подобри достъпа до социални услуги на деца и младежи от община Ружинци и членове на техните семейства, като създаде мрежа от общодостъпни и специализирани услуги, покриващи широк спектър от нужди и потребности на местните деца, младежи и родители. Чрез въвеждането на разнообразни и взаимно допълващи се социално-интеграционни мерки и дейности, съобразени с житейската ситуация на местните потребители и възможностите на общината, проектът цели да отговори на рисковете от социално изключване и изоставяне на децата и семействата, като осъществи превенция и спомогне за намаляване на негативните тенденции, свързани с детската и обществена бедност и липсата на условия за личностен и социален възход. Посредством създаването на интегрирани здравно-социални услуги в общината в хода на реализация на проекта, обхващащи практически всички нуждаещи се, местната управа се стреми да осигури осезаемо подобряване качеството на живот в местната общност в контекста на Европейската гаранция за детето и на плановете на органите на местната власт да направи община Ружинци по-добро място за живеене и за отглеждане на потомство. С въвеждането на таргетирани мобилни и стационарни услуги за представителите целевата група на проекта, се цели да се осигурят адекватни възможности за социално включване и приобщаване на всички слоеве от населението, които се нуждаят от активна социална подкрепа и помощ в изграждането на живота на местна почва. В тази връзка цел на проекта е гражданите да отидат до услугите и услугите да отидат до гражданите, като последните се убедят в състоятелността на този подход и в полезността, навременността и практичността на нововъведенията по проекта. Идеята е, че след като потребителите се приучат да използват предоставените им по проекта подкрепящи социални услуги и възможности, те не само ще се възползват пълноценно от тях, но и ще започнат да участват активно в тяхното последващо планиране, разгръщане и подобрение. В резултат жителите на общината се очаква да планират живота и бъдещето си в контекста на общностния живот, да се вграждат в него, като по този начин се противостои на тенденцията за обезлюдяване на общината и свързаните с нея негативни социални проблеми и последствия.

Проектът има и цел по отношение на персонала, който ще осъществява тези услуги – като тя е да развие техните компетенции и умения, за да може към приключване на проекта да е налична съответната експертиза на общинско ниво и дейностите да продължат като държавно делегирани. В сграда, наскоро закупена от община Ружинци в центъра на село Ружинци, ще бъде ситуиран Комплекс за социални услуги за деца и семейства в общността. Той ще предлага широк кръг социални услуги на представителите на целевата група на проекта, като услугите ще се извършват на място в комплекса. В него ще бъдат назначени двама социални работници (единият на 6-часов работен ден, а другия на 4-часов работен ден), които ще обслужват хората от общината според длъжностната си характеристика. На половин работен ден ще бъде назначена и медицинска сестра, която ще полага грижи за децата и семействата в общността и ще бъде на разположение за разрешаване на специфичните здравни и медицински казуси. Важна част от персонала ще бъде и психологът, който ще прави психологическо обследване и профил на клиентите на услугите в комплекса и ще осигурява съответните услуги в неговата професионална компетентност. Също на половин работен ден ще бъдат назначени възпитател и педагог, които на смени ще работят в комплекса за социални услуги и ще организират и реализират съответните дейности по образователна подкрепа на децата и младежите в сградата на комплекса и извън него, включително спортно-оздравителни и художествено-творчески дейности. В него ще се осъществява и предвидената патронажна грижа за деца на възраст от 0 до 3 години и техните родители, която ще включва здравно-консултативен компонент (в и извън комплекса, но в рамите на населеното място) и обучителен компонент. Последният ще включва серия от практически обучения на младите родители по реални проблеми на отглежданите бебета и деца. За да мотивира допълнително участниците, за всяка обучителна дейност ще бъдат закупувани съответните спомагателни материали (като памперси, бебешка храна, някои медикаменти, детски дрешки и др.), които ще се използват в съответните демонстрационни и обучителни дейности, след което ще се раздават на присъстващите лица за ползване по предназначение в техните семейства.