Общините Вълчедръм и Якимово изграждат компостираща инсталация

Сподели: 

На 3-ти декември 2019 година на строителната площадка по проекта се проведе Официална церемония „Първа копка” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“

Обща стойност на проекта е 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 300 041,80 лв. е собствения принос на Община Вълчедръм и Община Якимово.

В церемонията взеха участие Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм, Георги Георгиев – кмет на община Якимово, Альоша Минин – председател на Общински съвет – Вълчедръм, Деян Георгиев – председател на Общински съвет – Якимово, представители на изпълнителя „КР-ВЪЛЧЕДРЪМ” ДЗЗД, представители на „ИВТ Консулт” ЕООД - строителен надзор на обекта.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вълчедръм и Якимово, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Общата цел на проекта допринася и за постигане на специфичната цел на Приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Специфични цели са изграждане на компостираща инсталация с капацитет 2257 т/г. и осигуряване на съоръжения; оборудване и техника за разделно събиране при източника на образуване и за компостиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, образувани на територията на общините Вълчедръм и Якимово. Изпълнението на специфичната цел ще допринесе заедно с други предвидени инсталации и съоръжения в РСУО - Монтана за намаляване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци на ниво регион до 109 кг/ж. и постигане на целите по член 31, ал.1, т.2 на Закона за управление на отпадъците.

Социално-икономическите цели на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в община Вълчедръм и община Якимово чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов тип услуга – разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, на жителите на община Вълчедръм и община Якимово; предоставяне на висококачествен компост за жителите и бизнеса в общините; разкриване на нови работни места за експлоатация на изградената инфраструктура.

Проектът се реализира 24 месеца. Екипът за организация и управление организира дейностите, проследява спазване на срокове, постигане на индикаторите за изпълнение, целесъобразното разходване на средствата, осъществява непосредствен мониторинг, избор на експерти за външни услуги, както и контрол по изпълнението на тяхната работа. За изграждането на компостиращата инсталация Община Вълчедръм е определила подходящ терен. В рамките на проекта освен изграждане на компостираща инсталация се предвижда и доставка на необходимите камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на околната среда и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве за жителите в общините Вълчедръм и Якимово чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; на жителите и бизнеса в общината ще бъде предоставяна нов тип услуга по отношение на зелените и/или биоразградими отпадъци и на висококачествен компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.