Общинските съветници от БСП с нови въпроси към местната власт във Видин

Председателят на групата Димитър Велков сезира относно незаконно назначен заместник-кмет на общината
Сподели: 

Общинските съветници от БСП в Общински съвет – Видин са подали нова серия питания към кмета и неговата администрация. Това съобщи за вестник „НИЕ“ Димитър Велков, председател на групата, както и на Общинския съвет на БСП – Видин. Отново въпросите са с разнородна тематика, но засягат проблеми, представляващи интерес за обществеността.
Общинските съветници от БСП искат информация относно заплатите, които получават служители в общинската администрация, заемащи по-високи позиции. „В последните дни все повече притеснени граждани ни задават въпроси, след изтекла в социалните медии информация, относно необичайно големите трудови възнаграждения на някои от служителите на Община Видин, което е безнравствено по отношение на бедните видински граждани“, обясни Димитър Велков. Той допълни, че затова и с колегите му общински съветници са поискали информация какви са заплатите на кмета на общината, на неговите заместници, на председателя на Общинския съвет, на секретаря на Община Видин, на главния архитект, на началниците на дирекции, отдели и сектори, както и на управителите на различните направления към Община Видин и на общинските предприятия. „Освен това искаме информация и кои от изброените служители са включени в екипите на различни проекти, изпълнявани от Община Видин, имат ли допълнителни доходи от това и ако имат – какви“, посочи Димитър Велков.
Общинските съветници от групата на БСП са задали и питане във връзка с извършеното почистване на емблематичния за Видин и единствен по рода си Паметник на скърбящия воин, за което Община Видин е заплатила 5400 лв. По-конкретно, от опозицията питат в извършените дейности взел ли е участие реставратор и има ли становище от Регионалния исторически музей и от Министерство на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство. „Питаме също така кой представител на Община Видин е следял за правилното изпълнение на процедурата, по какъв критерий е избраната фирмата-изпълнител и с какъв опит е тя при извършването на подобни дейности, както и кой, от страна на Община Видин, е приел обекта в този вид, имал ли е право да извърши това и имало ли е забележки при приемането на обекта“, подчерта Димитър Велков. Той допълни, че с колегите му общински съветници от групата на БСП са попитали кога най-после ще бъде възстановен незаконно разрушеният тротоар около паметника, за което има решения на РДНСК – Видин, Общински съвет – Видин и видинския съд.
Димитър Велков съобщи, че е подал сигнал за това, че при назначаването на Светослав Скорчев за заместник-кмет с ресор „Устройство на територията и пътната инфраструктура“ не са спазени всички законови изисквания. „Към 13 декември, според публичната информационна система на Агенция по вписванията и Търговския регистър е видно, че Светослав Скорчев е едноличен собственик и управител на търговско дружество. Налице е несъответствие по смисъла на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, където недвусмислено е посочено, че кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, същото се посочва и в чл. 12 от Устройствения правилник на общинска администрация Видин. Според нас това е основание за прекратяване на правомощията му като заместник-кмет. Още повече че обстоятелствата са актуални и след встъпването на г-н Скорчев в длъжност, което пък е релевантно и към вписване на неверни обстоятелства в декларацията му по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА“, обясни Димитър Велков.
Председателят на групата общински съветници на БСП беше категоричен, че освен това в случая е налице и конфликт на интереси. „По смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество заместник-кметът е лице, заемащо висша публична длъжност – такова едно лице няма право да издава разрешения, лицензии и да осъществява контрол във връзка с общинско имущество в интерес на търговски дружество, същото няма право да осъществява посочените дейности и в интерес на търговски дружества, на които е бил член на орган на управление или управител една година преди датата на назначаването му или докато заема длъжността. В случая не са изпълнени и двете алтернативни хипотези“, посочи Димитър Велков. Той съобщи, че е сезирал за случая Районна прокуратура – Видин, както и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.