Общинските съветници от БСП – Видин питат кмета за проблеми с ВиК мрежата в кв. “Нов път”

Сподели: 

Общинските съветници от БСП – Видин зададоха въпрос към кмета на община Видин във връзка с тежкия проблем със запушената канализация в кв. „Нов път“. На 13 януари общинските съветници са посетили улиците „Стара планина“ и „Димчо Дебелянов“ в квартала, където са установили, че улиците са наводнени и водата от тях не се оттича в отводнителните шахти.

„Във връзка с многократни запитвания и жалби към нас относно състоянието на ВиК мрежата в кв. „Нов път“ на град Видин, ние проведохме редица срещи с живущи в квартала, с ВиК проектанти и със служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Видин, каза Димитър Велков, председател на групата общински съветници от БСП.

Той посочи, че на тези срещи е бил направен обстоен анализ на проблема. Установено било, че налягането във водопроводната система е недостатъчно, за да покрие нуждите на жителите на квартала; канализационните тръби и шахти на много улици са запушени, с недостатъчни наклони, не се почистват или изцяло липсват; отвеждащият колектор е в неработещо състояние; при рязко топене на сняг, при проливни дъждове и при високи подпочвени води част от квартала се наводнява; жителите на кв. „Нов път“ не заплащат в реални размери и стойности изразходваната вода; няма кадастър на ВиК комуникациите, не са изградена водомерни шахти и тротоарни спирателни кранове пред всеки имот; няма разработен проект за подмяна на водопреносната мрежа; има разработен проект в идейна фаза за канализацията, включително изграждане отводнителна система с помпи.

„Ние, общинските съветници от БСП, заставаме на ясната позиция, че проблемите, свързани с ВиК инсталациите в кв. „Нов път“ са натрупвани с годините с осъзнатото съдействие и бездействие на компетентни институции. Тези проблеми създават условия за развитие на множество заболявания сред местното население и рязко се разграничават с широко прокламираното европейско развитие на България“, .заяви Димитър Велков.

„Предлагаме да бъде изготвена стратегия – „пътна карта“ за цялостното решаване на проблема“, посочи председателят на БСП – Видин. „Трябва незабавно организиране на извънреден експерто-технически съвет с участието на всички специалисти по ВиК от град Видин, за да бъде направен цялостен анализ на ВиК системите в кв. „Нов път“, както и проблема с отводняването на новия гробищен парк и да бъдат набелязани мерки за цялостното решение на проблемите“, каза Димитър Влков. Той посочи още, че трябва да бъдат незабавно почистени всички запушени шахти и отводнителни канали; да се вземат мерки за работа на водопроводната инсталация с нормално налягане. Също така да се проведат срещи с жителите на кв. „Нов път“ за решаване проблема със заплащане на сметките за изразходваната вода както и незабавно продължаване на проектирането на цялостната система от водопровод и канализация, стъпвайки на готовия идеен проект. „Новата водопроводна мрежа ще позволи създаване на пълен ВиК кадастър, с възможност за спиране на водата само на нередовните платци и пълноценно използване на услугата от тези, които заплащат. Също така ще се реши и проблемът с наводняването на квартала“, категоричен е председателят на БСП – Видин. Велков посочи още, че съвместно с проектирането трябва да се започне работа по намиране на необходимите финансови средства за реализирането на обектите.

„Във връзка с изложеното ние, общинските съветници от БСП, питаме кмета на община Видин какви мерки ще предприеме ръководството на Общината за почистването на запушените шахти и тръби в кв. „Нов път“; какви мерки ще предприеме за възстановяване на нормалното налягане на водопроводната мрежа. Също така работи ли общинската администрация по продължаване на проектирането на ВиК инсталация и дали работи за намиране на финансиране на проектите. Питаме и наясно ли е ръководството на Община Видин със своите права и задължения, произтичащи от правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация“, каза в заключение председателят на БСП – Видин Димитър Велков.