Обявени са нови четири защитени зони от „Натура 2000“, разположени на територията на областите Видин, Монтана и Враца

Сподели: 

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е издала заповеди за обявяване на още четири защитени зони от мрежата „Натура 2000“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Това са BG0000503 „Река Лом“, BG0000525 „Тимок“, BG0000614 „Река Огоста“ и BG0000631 „Ново село“.
Защитена зона „Река Лом“ е с площ от 17 227,142 дка и е разположена в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дражинци, с. Дреновец, с. Ружинци, с. Тополовец (община Ружинци, област Видин); с. Василовци, с. Дондуково, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Крива бара (община Брусарци, област Монтана); с. Замфир, гр. Лом, с. Сталийска махала, с. Трайково (община Лом, област  Монтана); с. Аспарухово (община Медковец, област Монтана). Предмет на опазване в защитената зона са различни типове природни местообитания – твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации; естествени еутрофни езера, неблагоустроени пещери и др. С обявяването на защитената зона се цели и опазването на местообитанията на редица видове – бозайници (Европейски вълк, Видра, Дългокрил прлеп и др.); земноводни и влечуги (Червенокоремна бумка, Добруджански тритон, Пъстър смок и др.); риби (Обикновен щипок, Голям щипок, Балкански щипок, Ивическ бибан и др.) и безгръбначни  (Бръмбар рогач, Обикновен сечко, Лицена и др.).
Защитена зона „Тимок“ е с площ от 4576,517 дка и е разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин (община Брегово, област Видин); с. Ново село (община Ново село, област Видин). Предмет на опазване в рамките на защитената зона са намиращи се там природни местообитания – панонски вътрешноконтинентални дюни, реки с кални брегове, полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (важи местообитания на орхидеи), алувиални гори и крайречни смесени гори. Освен това предмет на опазване в защитената зона са местообитания на различни видове земноводни и влечуги (Червенокоремна бубка, Добруджански тритон, Шипоопашата костенурка, Обикновена блатна костенурка), риби (Голям щипок, Обикновен щипок, Ивичест бибан, Распер, Европейска горчивка) и безгръбначни (Алпийска розалия, Бръмбар рогач).
Защитена зона „Река Огоста“ е с площ от 13 914,271 дка и е разположена в землищата на с. Бутан, с. Гложене, с. Крива бара, с. Хърлец (община Козлодуй, област Враца), с. Войводово, гр. Мизия, с. Сараево, с. Софрониево (община Мизия, област Враца), гр. Оряхово (община Оряхово, област Враца). Предмет на опазване в рамките на защитената зона са следните типове природни местообитания – естествени еутрофни езера; равнини или планински реки; реки с кални брегове, панонски льосови степни тревни съобщества; алувиални гори; мизийски гори от сребролистна липа), както и местообитания на различни видове бозайници (Видра, Лалугер, Добриджански хомяк), земноводни и влечуги (Червенокоремна бумка, Жълтокоремна бумка, Голям гребест тритон и др.), риби (Карагьоз, Виян, Черна мряна, Сабица и др.) и безгръбначни (Бръмбър рогач, Буков сечко, Бисерна мида, Ивичест теодоксус).
Защитена зона „Ново село“ е с площ от 8 140,117 дка и е разположена в землищата на с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен (община Ново село, област Видин) и с. Връв (община Брегово, област Видин). Предмет на опазване в защитената зона са местообитания на различни видове бозайници (Видра), риби (Карагьоз, Ивичест бибан, Високотел бибан, Сабица и др.) и безгръбначни (Офиогимфус, Бисерна мида).
Защитените зони са обявени за опазване и поддържане на типовете природни местообитания, видове, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответния биогеографски регион. В заповедта за обявяване на всяка една от защитените зони са въведени конкретни забрани за извършване на определени дейности. Това включва провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища; промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване на ливади, пасища и мери; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми; палене на стърнища и палене на огън; премахване на характеристики на ландшафта; отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки и други естествени водни обекти, изземване на наносни отложения, коригиране и преграждане с диги на реки с изключение на такива в урбанизирани територии и в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети и т.н.
Предстои четирите заповеди да бъдат обнародвани в Държавен вестник, след което ще бъдат публично достъпни на интернет страницата на Информационната система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“, уточняват от Министерството на околната среда и водите.