Обявиха конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“

В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от областите Видин и Монтана
Сподели: 

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“. Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.
В конкурса могат да участват деца и ученици между 5 и 16 години от областите Видин и Монтана. Участниците ще се оценяват в три възрастови групи - до 8 г., до 12 г. и до 16 г. Използваните материали и техника са по избор на участниците, без ограничение - пастели, цветни моливи, акварел и т. н. но творбите трябва да са с минимален формат А4. Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата - „Красотата на природата“. В творбите си авторите могат да отразят красотата на природата /защитените зони, територии/ в нейния широк спектър - биологичното разнообразие от растителни и животински видове и техните местообитания, както и пресъздаване на своите наблюдения, впечатления и уловени мигове от посещението си в природата.
Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3, РИОСВ – Монтана. Те трябва да бъдат придружени със следната информация: трите имена на автора, възраст, учебно заведение, телефон и адрес за кореспонденция. Крайният срок за изпращане на творбите е 5 юни (включително). След изтичането на крайния срок, жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Монтана, ще оценят и класират всички конкурсни творби и ще излъчат победители във всяка една категория. Резултатите ще бъдат обявени на 9 юни. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни, рекламни и образователни материали.
Защитените зони по Натура 2000 са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.
Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на страната се опазват в естествената им среда чрез: съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа (НЕМ), поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване; поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид; разработване и прилагане на планове за действия за видове с различна степен на застрашеност; повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове и т.н.
България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.
На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000: 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.