Отчуждават се имоти - частна собственост за модернизация на участък от пътя Видин – Ботевград

Сподели: 

С решение на правителството се отчуждават имоти – частна собственост, за модернизацията на участък с дължина 27,717 км от път 1-1 (Е79) „Видин - Ботевград“ на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци в област Видин.
Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землището на с. Вълчек, община Макреш, землищата на гр. Димово, с. Костичовци, с. Бела, с. Дълго поле, с. Орешец, с. Скомля и с. Медовница, община Димово, и землището на с. Ружинци, община Ружинци.
Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.