От Община Видин напомнят: на 31 октомври изтича срокът за плащане на местните данъци и такси

Сподели: 

До 31 октомври физическите и юридическите лица трябва да са заплатили дължимите от тях данък сгради, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци, напомнят от Община Видин. След 1 ноември върху неплатените задължения за 2021 година започва да тече законова лихва.
Справка за задълженията на физическите и юридическите лица може да се направи в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин, както и онлайн, на www.vidin.bg, за което е необходим персонален идентификационен номер, който се получава на място в отдела. Проверката става и с ПИК код, издаден от офисите на НАП.
Плащането може да се извърши по следните начини:
- в брой, на касите на Община Видин, които са с работно време от 8.30 до 17.00 ч., без прекъсване, от понеделник до петък;
- чрез услугата „Виртуален ПОС терминал“, достъпна на сайта на Община Видин, раздел „Местни данъци и такси“;
- по банков път, по банковите сметки на отдел „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота (http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/local-taxis);
- с пощенски запис;
- чрез ПОС терминал на касите на отдел „Местни данъци и такси“;
- на касите на „Български пощи” ЕАД;
- на касите на „Изипей” /Easypay/.
От общинската администрация напомнят, че основен приоритет на общинското ръководство продължава да е спазването на строга финансова дисциплина. Това включва и предприемане на своевременни действия за събиране на публичните вземания. От Община Видин напомнят, че при неплатени в срок задължения към общинския бюджет следва издаване на акт, който се връчва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и впоследствие се предава за принудително изпълнение.
В срок до 31 октомври данъчно задължените лица могат да подават Декларация по образец съгласно чл. 71 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2022 г. в общината по местонахождението на имота, когато той е незастроен или не се ползва през цялата година.