Още милиони за подмяна на отоплителни уреди във Видин?

Общината ще кандидатства и с проект за ремонт на ученическото общежитие в града
Сподели: 

Общинският съвет във Видин даде „зелена“ светлина Общината да кандидатства с проекти за продължаване подмяната на отоплителните уреди във видинските домакинства и за ремонт на ученическото общежитие в града. Това стана на проведеното днес извънредно заседание на местния парламент. След като заради липса на кворум не се проведе заседание на 12 юли, сега заседанието беше свикано по искане именно на единадесет общински съветници, а в дневния ред бяха включени предложения, чието разглеждане не търпи отлагане. 
Едно от тях беше свързано с кандидатстване на Община Видин с проект, чрез който и през новия програмен период да продължи подмяната на отоплителни уреди във видинските домакинства. Общинските съветници дадоха съгласие Община Видин да подаде проектно предложение в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. - „За по-чист въздух!“, от където се очаква да бъдат предоставени 25 милиона лева именно за подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични устройства. 
Съветниците гласуваха и Община Видин да кандидатства с проетно предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Приети бяха и четири точки, свързани със захранване на банкови извънбюджетни сметки. Едната сметка е по проект „Подкрепа за успешна подготовка и изпълнение на проекти по ПРР 2021-2027” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; другата - по проект „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на община Видин“, в изпълнение на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 26.09.2016 г. по процедура „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”; също така по проект „Областен информационен център – Видин”; четвъртата е по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради”.
На днешното заседание местният парламент гласува включването в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година на следните учебни