Пази реколтата от пожар

Видинските огнеборци с информационно-разяснителна кампания
Сподели: 

С настъпването на лятото и повишаването на  температурите се създават  предпоставки за лесно възникване и развитие на пожари в природата, в това число и в земеделските масиви. Статистиката сочи, че основна причина за огнените бедствия е проявената човешка небрежност. Унищожават се гори, посеви, а в някои случаи пожарите засягат населени места и нанасят материални щети.
Предстоящите летни месеци са повод Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Видин (РДПБЗН) да стартира информционно-разяснителна кампания под надслов „Пази реколтата от пожар“ с цел намаляване броя на пожарите в резултат на човешка дейност преди, по време и след жътвената кампания 2020 г.
С цел опазване на земеделските обекти, зърнените храни, фуражите, техническите култури и земеделската техника от пожари, юридическите и физическите лица, извършващи дейности в земеделските земи са длъжни да изпълняват изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Необходимо е да обръщат особено внимание на следното:
1. Да уведомяват съответната РСПБЗН преди започване на жътва в площи над 100 дка;
2. Да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16 от наредбата;
3. Да осигуряват земеделската техника и площадките за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2 от наредбата;
4. Да представят в съответната РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
5. Да поставят на видни места, покрай площите с житни култури, знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
При установено неизпълнение на посочените изисквания се носи административно-наказателна отговорност по чл. 265 от ЗМВР.
Паленето на стърнища и растителни остатъци върху земеделски земи продължава да е масово явление. Това деяние е забранено от няколко закона у нас. Съответно няколко са институциите, които контролират и налагат санкции на нарушителите, като глобите са в размери: от 200 до 2000 лв по закона за МВР; от 1500 до 6000 лв по Закона за опазване на земеделските земи; от 100 до 6000 лв за физически лица и от 1000 до 20 000 лв за юридически лица и еднолични търговци по Закона за опазване на околната среда. При извършването на подобно нарушение фермерите могат да бъдат лишени и от субсидии.

От РДПБЗН-Видин напомнят, че физически и юридически лица могат да ползват за неотложна/спешна кореспонденция и контакт със звената за пожарна безопасност и защита на населението в региона, следните електронни адреси и телефони:

РДПБЗН-Видин:
e-mail: fire-rd-vidin@mvr.bg
тел. 094 694 465 и 094 694 489

РСПБЗН-Видин:
e-mail: fire-rs-vidin@mvr.bg
тел. 094 600 016

РСПБЗН-Белоградчик:
e-mail: fire-rs-belogradchik@mvr.bg
тел. 0936 531-64

РСПБЗН-Кула
e-mail: fire-rs-kula@mvr.bg
тел. 0938 331-11