Повече от 200 жители на община Видин са получили патронажна грижа

Сподели: 

До момента над 200 жители на община Видин са получи подкрепа в рамките на изпълняван от местната институция проект, насочен към най-уязвимите групи. Това каза заместник-кметът на Видин Борислава Борисова на проведена днес пресконференция, в рамките на която бе предоставена информация за текущото изпълнение на дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община Видин”.
Борисова, която е и ръководител на проекта, подчерта, че до момента услуги са предоставени на по-голям брой нуждаещи се видински граждани от заложеното като цел. „Целевата група са 168 души, но до момента ние сме обхванали 210 души. До края на проекта числото ще се увеличава, така че потребителите ще са много повече отколкото са заложени първоначално“, заяви тя, като благодари на експертите от екипа, благодарение на които се отчитат такива добри резултати. И изрази убеждението си, че в края на август проектът ще завърши успешно, изпълнявайки ефективно своите цели.
Заместник-кметът подчерта, че Община Видин социалната си политика и да търси възможности за предоставяне на подкрепа за най-нуждаещите се и този проект е пример в това отношение.
Борисова припомни, че дейностите по проекта се изпълняват в две направления. По Направление едно – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: диспечери, медицински сестри/фелдшери, социални работници, домашни помощници, изпълнител, психолог и специалист „Социални дейности“. Патронажната грижа включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др. От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.
Лариса Лалова, координатор по Направление 1, обясни, че Патронажната грижа се предлага според специфичните потребности на хората. „Медицинските лица, например, са само три и са на половин щат, тъй като работят и на други места. Затова в зависимост от индивидуалния план на потребителите, някои от тях получават например постоянни медицински грижи. Но в процеса на работа изникват ситуации, в които и други потребители, получавани само социални услуги, имат потребност и от медицински услуги. И тук е задачата на диспечерите – да бъдат информирани за ситуацията и оттам да бъдат информирани медицинските лица и да се координират дейностите. Целта е да бъдат доволни всички потребители и да получат необходимите им услуги“, обясни Лалова.
В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също  продължават досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).
По двете направления на проекта са назначени общо 75 души – 73-ма на трудов договор и двама на граждански.
Проект „Патронажна грижа + в Община Видин“ се изпълнява по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”. Проектът бе удължен с още 6 месеца (до 28 август 2022 г.), след подписано допълнително споразумение между Община Видин и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За продължаването на проекта Общината получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на над 500 000 лв., с което общият бюджет стана 1 514 209,32 лв.