Повече средства за ремонти на спортни обекти и благоустрояване гласува ОбС – Видин

Сподели: 

Корекции в Поименния списък за капиталови разходи гласуваха общинските съветници на проведеното вчера (18 октомври) заседание на ОбС – Видин. Направените промени са вътрешни и не касаят крайната сума на капиталовите разходи, която остава непроменена. С корекциите се определят допълнително средства за основен ремонт на стадион „Георги Бенковски“, като сумата става 73 000 лв., както и за основен ремонт на Спортна зала „Фестивална“, за което предвидените средства се завишават на 17 000 лв. Още пари се заделят и за изграждане на бетонови алеи в гробищни паркове – 30 000 лв. Средствата, планирани за изграждане на видеонаблюдение в населените места на Община Видин, също се увеличават на 24 500 лв. Създаден е и нов обект – изграждане на поливна система в Крайдунавския парк, за което се заделят 11 000 лв.
Гласувано бе също Община Видин да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по направление „Управление на водите“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите. Средствата са необходими във връзка с финансирания по ОП „Региони в растеж“ проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“, в който се включва обект „Основна реконструкция на водопроводна мрежа – на централна пешеходна зона – гр. Видин, както и изграждане на отводнителни решетки и улични оттоци“. Този обект не е допустим за финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“, но попада в приоритетите на ПУДООС в сектор „Управление на водите“.
С решение на Общинския съвет, придобита от Община Видин техника беше прехвърлена като активи на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“.
Общинският съвет също така даде съгласие за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на терени – публична общинска собственост в гр. Видин за разполагане и монтиране на три зарядни устройства за електрически автомобили, които ще бъдат разположени на ул. „Г.С. Раковски“, ул. „Бдин“ и ул. „Железничарска“. На днешното заседание бяха разгледани и приети още няколко предложения, свързани с разпореждане с общинска собственост.
Във връзка с изпълняван от Водоснабдяване и канализация – Видин проект за изграждане на ВиК инфраструктура на територията на Община Видин, беше дадено съгласие и разрешение на дружеството да изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, приет с решение 111 от 2019 г. на ОбС – Видин, за трасе за част от главен канализационен колектор в град Видин.
С решение на Общинския съвет Спортна зала „Фестивална“ бе предоставена за безвъзмездно ползване за нуждите на Районна избирателна комисия – Видин, във връзка с установяването и обявяването на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на Република България на 14 ноември.
Общинските съветници отхвърлиха предложението за реорганизация в числеността на ОП „Регионално депо за битови отпадъци“. Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков посочи, че решението е на Общинския съвет и администрацията ще се съобрази с него. „Идеята с това предложение беше да се въведе по-сериозен ред и да се прекъснат някои порочни практики, което на този етап успяхме да направим. Така че Вашето решение няма да затрудни работата на общинското предприятие, но каквото и да решите, аз се надявам този дебат да остане открит. Защото тепърва трябва да приемем инвестиционните проекти, които след това да защитим пред Министерството на околната среда и водите. В момента сме на финала на проектирането на инсталация за сепарация и компостация, което би дало възможност вместо да заравяме битовите отпадъци, както е сега, те да ни носят сериозен приход, за да има повече пари и за културата, и за спорта, и за благоустрояване“, обясни видинският градоначалник.