Почти 1000 дружества и еднолични търговци вече обявиха доходите си за 2023 година пред НАП Видин

Повече от 7000 граждани подадоха годишните си декларации в срок 
Сподели: 

Почти 1000 дружества и еднолични търговци от област Видин вече обявиха доходите си пред Националната агенция за приходите, повече от месец и половина преди изтичането на крайния срок. Почти 250 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, съобщиха от офиса на приходната агенция във Видин. И напомниха, че на 30 юни изтича срокът, в който е необходимо тези лица да декларират доходите си и да платят дължимия върху тях данък. 

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. 

Тъй като последният ден на юни е в неделя, срокът за подаване на данъчни и осигурителни декларации и плащане на задълженията се удължава до 1 юли. 
От НАП напомнят, че 1 юли е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. 

Над 7000 са гражданите, подали декларациите си пред НАП Видин до полунощ на 30 април, когато изтече и крайният срок за физическите лица да декларират данъка върху доходите си.