По-висока такса смет във Видинска община

Увеличението се въвежда с приетата от Общински съвет план-сметка за чистота за 2022 година
Сподели: 

Промилите на такса смет за жилищните имоти в община Видин се увеличават на 3,85. Досега за имотите в град Видин такса смет е била 2 промила, а в останалите населени места в общината – 1 промил. По отношение на нежилищните имоти се запазват досегашните равнища. Увеличението беше прието на извънредното заседание на Общинския съвет, проведено на 7 януари. Само едно предложение беше включено в дневния ред – приемане на план-сметката за чистотата за 2022 година, в която са посочени и новите завишени промили на такса смет.

„Днес ни се дава една последна възможност в законовите срокове да приемем план-сметката, защото съгласно чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, когато държавният бюджет не е приет до 25 декември, план-сметката се приема в срок до 15 януари“, заяви в началото на обсъждането Светла Ангелова, началник на отдел „Екология“ в общинската администрация.

„В момента приходите от такса смет от малките населени места не покриват изцяло разходите за почистването на съдовете за смет – тоест, град Видин дотира селата. Затова е и тази промяна“, обясни Ангелова. Тя даде и пример: за 2020 г. приходите от такса смет от село Рупци са около 400 лв. за цялата година, като същевременно в населеното място всяка седмица се почистват контейнерите за битови отпадъци, а разходът за едно излизане на сметопочистващия автомобил възлиза на 200 лв. „В момента има населени места, където кофите се вдигат четири пъти седмично, въпреки графика от два пъти седмично. Следим ситуацията. Но приходите не са достатъчни“, подчерта тя. Началникът на отдел „Екология“ посочи още, че необходимостта от повече приходи се обуславя и от постоянно увеличаващия се размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, които Общината е задължена да прави към РИОСВ – Монтана: ако за 2020 г. те са били 69 лв. на тон., за миналата година – 82 лв., от 2022 г. за всеки тон депонирани отпадъци ще трябва да се прави отчисление в размер на 95 лв. Въпреки това, подчерта Ангелова, предложената план-сметка за 2022 г. е с 831 хил. лв. по-малко в сравнение с 2021 г. „С предлаганите промени ще постигнем и много повече – ще си закупим собствени съдове за смет; ще продължим с изграждането на сепарираща и компостираща инсталация; ще се дооборудваме с необходимата техника, така че населените места в Община Видин да станат още по-чисти, отколкото са в момента и много по-чисти, отколкото са били преди“, заяви Ангелова.

Началникът на отдел „Екология“ отговори на въпроси на общинските съветници, като разясни как реално промяната в промилите на такса смет ще се отрази на бюджета на домакинствата. Например ако до момента таксата за битови отпадъци, заплащана за къща в село Градец, е била 2,96 лв. годишно, с увеличението ще стане около 7 лв. В с. Новоселци младо двучленно семейства плаща такса смет 86 ст. на година, с промяната ще заплаща 4 лв. „Това е усреднено, защото има и по-нови, и по-стари къщи – основното, от което зависи такса битови отпадъци, е данъчната оценка на къщата“, обясни началникът на отдел „Екология“.

Близо час продължиха дебатите. Против предлаганото увеличение се обявиха част от общинските съветници от БСП и от ГЕРБ, както и независими общински съветници. Те посочиха, че в настоящата здравна и икономическа криза и на фона на засилващата се инфлация не е подходящ момент да се предприема подобна стъпка. Изказвания в тази посока направиха председателят на групата на БСП Димитър Велков и общинският съветник Огнян Ценков. Юристът Цецо Иванов пък постави под въпрос законосъобразността на внесеното предложение, като изрази мнение, че то ще бъде обжалвано и отменено.

В крайна сметка предложената план-сметка подкрепиха 17 общински съветници, а 12 гласуваха „против“, с което тя беше приета – така бяха утвърдени и по-високите промили на такса смет.
6 814 518 лв. са средствата, с които Община Видин ще разполага през настоящата година за извършване на услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. План-сметката включва 2 627 597 лв. за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо. 2 564 170 лв. са планирани за отчисления към РИОСВ – Монтана, като именно тези средства Общината възнамерява да използва за закупуване на кофи за смет с чипове и за въвеждане на интелигентна система за сметосъбиране. В план-сметката са заложени също така 875 866 лв. за почистване на териториите за обществено ползване (ръчно и машинно метене, машинно миене и др.). 674 885 лв. са очакваните разходи за депониране на отпадъци.

НИЕ