Предлагат увеличение на данъците и таксите в община Видин

Предложенията ще бъдат внесени за разглеждане на следващото заседание на Общинския съвет
Сподели: 

Темата за увеличението на местните данъци и такси във Видин влиза отново в Общинския съвет. Предстои местният парламент да разгледа промени в наредбата за местните данъци, които включват увеличение на размера на данък недвижими имоти и данък МПС. За гласуване ще бъде внесена и план-сметката за чистота за 2023 година, където пък се предвижда повишение на промилите на такса смет. Освен това се планира и актуализиране на цените на предоставяните от Община Видин услуги, което е залегнало в проекта на нова наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Тези намерения бяха представени на обществени обсъждания преди броени дни.
По-високи данъци с цел увеличаване собствените приходи на Община Видин
Какво се предвижда по отношение на налозите, които видинските граждани плащат към общинската хазна, разясни Лидия Капитанова, началник на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Видин. Тя информира, че се предлага увеличаване на ставката върху данък недвижимите имоти за гражданите, която от 1,2 промила да стане 1,6 промила върху данъчната оценка; а за предприятия – от 1,5 промила да стане 2,5 промила. Корекция нагоре се планира и в размера на данък МПС. „В Закона за местните и данъци и такси има изменение от 2018 година във връзка с изчисляване на данък МПС по формула, включваща имуществен и екологичен компонент. Предложените корекции са само в частта на екологичния компонент, което е в съответствие и с европейските норми, и се отнасят основно до автомобилите без екокатегория или с по-ниска такава, тоест по-замърсяващите“, посочи Лидия Капитанова.
Тя заяви, че предлаганите промени целят увеличаване на постъпленията от собствени приходи и формиране на по-голям финансов ресурс, с който Община Видин да има реална възможност да работи по-гъвкаво за удовлетворяване очакванията на гражданите и бизнеса. Повечето местни данъци не са актуализирани от 2008 година – за този период има огромна инфлация, в размер на 100% към 2022 г. Основна част от инвестициите, направени от Общината до настоящия момент, са с външно финансиране, което обаче в бъдеще ще бъде ограничено. В същото време изискванията от страна на граждани и фирми относно местната инфраструктура и други проблеми в града, както и една голяма част от нуждите на селата в пъти надхвърлят това, което Общината може да си позволи с досега формирания собствен приход.
„Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на наредбата са увеличение на собствените приходи на Община Видин в размер на около 1 224 564 лв. По този начин ще се даде възможност Общината да работи активно за удовлетворяване очакванията на гражданите и бизнеса“, отбеляза от своя страна заместник-кметът по финансите на община Видин Цветомира Илиева. Тези средства могат да се вложат за подобряване на инфраструктурата в град Видин и по-малките населени места в Общината, за изпълнение на социалната, културната и образователната политика, за съфинансиране на проекти по различните програми и не на последно място – за покриване на санкции, наложени по реализирани в предходни мандати проекти и за изплащане на поети в минали периоди дългосрочни заеми, обобщи Илиева.
По-висока такса смет за 2023 година?
На друго от проведените обществени обсъждания бе представен проектът на план-сметката за чистота за 2023 година, в която се дефинира и размерът на такса смет за следващата година. В момента ставката за такса смет е 3,85 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, а плановете са догодина тя да стане 4 промила, което е повишение с около 4%. При нежилищните имоти промени не се предвиждат.
В детайли предложението разясни Виолета Георгиева, главен експерт „Екология, озеленяване и биоразнообразие“. Тя обясни, че планираната промяна в размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. отчита необходимостта от закупуване на нови съдове за събиране отпадъци; разходите за обезпечаване на услугите по извозване на битовите отпадъци и поддържането чистотата на териториите за обществено ползване; драстичното повишените цени на горивата и материалите; повишаването на минималната работна залата и не на последно място необходимостта от изплащане на натрупаните отчисления по чл. 64 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода от 2015 г. до 30.06.2022 г., които са в размер на 6 222 939,34 лева, към тях се прибавят и незаплатените изцяло средства по погасителен план на установените с акт задължения на община Видин по чл. 60 и по чл. 64 от ЗУО.
„В годините назад, поради една или друга причина, за да не се натоварва населението, размерът на таксата беше изкуствено задържан от 2005 година. Едва през миналата година започнахме плавно покачване на таксата. Предлагаме през 2023 година да има също едно минимално покачване. Разбирате, че Общината няма как да постигне финансирането на тези услуги без голямото участие на такса битови отпадъци, която гражданите заплащат, за да имат адекватно качество на предлаганите услуги“, обясни Георгиева. Тя подчерта, че постъпленията от таксата за битови отпадъци трябва да финансират дейностите за поддържане на чистотата. Това обаче във Видин не се случва – ако през 2005 година приходите от такса битови отпадъци са покривали 66% от разходите за дейностите по чистотата, към 2022 година формираните приходи покриват едва 46% от разходите, което дори не включва задълженията за отчисления по Закона за управление на отпадъците. „Затова Община Видин взе това много непопулярно решение през миналата година – да започне едно плавно повишение на такса битви отпадъци. Ще продължим и през следващите години“, заяви Виолета Георгиева.  
От предоставената от нея информация се разбра още, че план-сметката за чистота за 2023 година включва разходи за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината, като предвидените средства за извършване на тези услуги са 7 040 768 лева. Спрямо 2022 г. има увеличение с 226 250 лв., което се дължи на повишаването на минималната работна заплата и драстичното поскъпване на горивата, ел. енергията, услугите и материалите, както и от необходимостта да се заложат средства за закупуване на нови съдове за отпадъци, които са в размер на 144 000 лв.
Предлага се и поскъпване при цените на общинските услуги,
както се разбра на третото обществено обсъждане. За целта се предлага проект на изцяло нова наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Планира се актуализиране на цените на предоставяните от общинската администрация технически услуги; на таксите за административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне, също и на някои от цените на услуги, предлагани от общинско предприятие „Обреден дом“. В проекта на наредба са предвидени и цените на услуги, които ще бъдат предоставяни от туристически обект „Културен център „Жул Паскин“.
Промяната в икономическите условия – многократното увеличение на цената на труда и материалите, които се ползват при предоставяне на услугите, е предпоставка за актуализиране размера на дължимите суми по предоставяните от Община Видин услуги, обясни по време на обсъждането главният юрисконсулт на Общината Александра Рачева.
„Предлаганите такси не са самоволно определени. Има методика, по която се изчисляват – цената им е формирана по сложна формула, която взима под внимание преките и непреките разходи. Реално крайната цена е сборът от тези преки и непреки разходи, като тя не трябва да надвишава техния общ размер, с  което ние сме се съобразили“, подчерта на свой ред заместник-кметът Цветомира Илиева.
Очаква се предложените промени на размера на местните данъци и на такса смет, както и при цените на предоставяните от общинската администрация и общинските предприятия услуги да бъдат внесени за разглеждане и гласуване на следващото заседание на Общинския съвет. Най-вероятно то ще се проведе в началото на втората половина на октомври.
НИЕ