Представиха отчетите за изпълнението на бюджета на Община Видин и на капиталовите разходи за 2021 г.

Сподели: 

Община Видин успя да запази необходимата финансова устойчивост и през 2021 г., изпълнявайки оперативните си функции и отговаряйки на социалните, културни и образователни потребности на гражданите. Това стана ясно на проведеното днес в залата на Общинския съвет обществено обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2021 г., отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг за 2021 г.
Председателят на Общинския съвет Генади Велков откри общественото обсъждане, като обясни, че то се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, като подчерта, че всички изисквания са спазени. И даде думата на Даниела Борисова, главен експерт „Бюджет“ в Община Видин.
Борисова информира, че към 31.12.2021 г., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточненият план на бюджета на Община Видин е в размер на  56 742 245 лв. Те са разпределени както следва: приходи за делегирани от държавата дейности - 40 122 911 лв.; приходи за местни дейности – 16 619 334 лв.
„Изпълнението на бюджета се осъществяваше съобразно принципите на законосъобразност, ефективност, ефикасност, съблюдавайки стриктно изпълнението на приходната част на бюджета и балансираното разходване на средства, при приоритетност на разходите за работни заплати и осигурителни вноски, храна, медикаменти, ел. енергия и вода“, заяви при представянето на материалите още Даниела Борисова. Тя обърна внимание, че през 2021 г. е увеличена събираемостта на собствените приходи с 19,87 %, в сравнение с 2020 г.
Община Видин отчита общо просрочени вземания в размер на 1 414 763 лв. и просрочени задължения – 1 066 108 лв. Към 31 декември 2021 г. се отчита увеличение на просрочените вземания в размер на 38 356 лв. и увеличение на просрочените задължения с 18 346 лв., спрямо същите към месец ноември 2021 г.
Предвид невъзможността на Община Видин изцяло със собствени приходи да реализира приоритетите си, усилията са насочени към използване на предоставените възможности за финансиране чрез средства от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. И през 2021 г. продължи при добро управление реализирането на проекти в социалната сфера – програми за временна заетост, работа със семейства в неравностойно социално положение и грижа за социално слаби хора и др. Отчетът за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин за 2021 г. отразява дейността по следните оперативни програми: ОП „Развитие на човешките ресурси” – отчетени 1 591 301 лв.; ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” – 517 255 лв.; ОП „Добро управление” – 120 641 лв.; ОП „Околна среда” – 2 214 258 лв.; ОП „Региони в растеж” – 218 491 лв.
В рамките на общественото обсъждане инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин, представи отчета за изпълнението на капиталовите разходи за 2021 г., който е в размер на 7 149 769 лв. Значителна част от тази сума е формирана от извършените през миналата година дейности по асфалтиране на улици и междублокови пространства в град Видин, както и на улици в останалите населени места на Общината, които са на обща стойност 3 123 605 лв.