Представиха планираните средства за чистота в община Видин през 2024 година

За следващата година са предвидени пари и за почистване на нерегламентирани сметища, речни корита и дерета
Сподели: 

Над седем и половина милиона лева са средствата, предвидени по план-сметката за чистота в община Видин. Това стана ясно на проведено днес обществено обсъждане. „Това е процес, който правим всяка година и който сме задължени да направим, за да можем да бъде подсигурено почистването на града ни – сметоизвозването и всички дейности по отношение на чистотата. Отчели сме всички нови неща, за които знаем, че със закон са приети – новото увеличение на минималната работна заплата например. Предвидили сме дейности, които миналата година при обсъждането на план-сметката не бяха предвидени като почистване на речните корита – в следствие на процесите, които се развиха в Дунавци, отчитаме като абсолютна необходимост извършването на такива дейности“, каза при откриването на обсъждането заместник-кметът на община Видин по финансите Цветомира Илиева. 
Светлана Александрова, главен експерт в отдел „Екология“, запозна с отчета на план-сметката за чистота за 2023 година.

Планувани за 2023 са 7 040 768 лева, от тях към 30 септември са изразходени 3 885 520 лева. Очакваните разходи за периода до 31 декември на настоящата година са в размер на 5 818 380 лева. „През 2023 година Общината също така изплаща регулярно и задължения, натрупани по чл. 60 и 64 по Закона за управление на отпадъците, съгласно акт за установяване на публично-държавни вземания. Изплатени са задължения до 30 септември в размер на 420 000 лева, като се предвижда до края на годината сумата да нарастне до 1 000 020 лева. Дължими суми има все още Общината по чл. 60 и 64 – по справка на РИОСВ Монтана те са размер на 338 778 лева шпо чл. 60 и 17 910 000 лева по чл. 64“, обясни Светлана Александрова. 

По отношение на план-сметката за 2024 година, за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци са заложени 3 509 591 лева, в което влиза събирането на битови отпадъци и извозването им до Регионалното депо и осигуряване на средства за съдове за битови отпадъци. За обезвреждане на битови отпадъци в депа – 2 797 808 лева. „Тук освен суми за депониране на отпадъци, са предвидени средства за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на клетка две на регионалното депо за битови отпадъци и изготвяне на работен проект за сепарираща инсталация. И, разбира се, средствата, които се дължат по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците“, обясни експертът. За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Видин са заложени 1 260 218 лева – улично почистване (лятно и зимно). Предвидени са средства и за почистване на нерегламентирани сметища, за почистване на речни корита и за зимно и лятно почистване на общинските пътища от битови отпадъци.

Общата сума за извършване на дейностите по чистота в община Видин през 2024 година е в размер на 7 567 617 лева, което е с 526 849 лева повече в сравнение с приетата план-сметка за 2023 година. „Разликата се получава в случая от предвидените увеличения на минималната работна заплата от 1 януари 2024 година; допълнителното закупуване на съдове за битови отпадъци и тези дейности, които не са били посочени миналата година в план-сметката, но които са предвидени за следващата година, а именно – почистване лятно и зимно на общински пътища от битови отпадъци, почистване на нерегламентирани сметища и почистване на речни корита и дерета. Цели се да се почиши качеството на услугата и през следващата година“, подчерта Светлана Александрова. 

Директорът на общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ Емилиян Евтимов коментира, че реално не цялата сума от план-сметката отива за дейности по чистота. „Вървят много спекулации, че Община Видин харчи 7 милиона за чистота, а вижте колко е мръсно и неподдържано. Не е така, защото от тези 7 милиона 40% отиват като такси в държавата по чл. 60 и 64 и реално Общинското предприятие работи с бюджет около 4 милиона и малко. След повишаването на минималната работна заплата ще стигнем до малко под 5 милиона. Трите милиона, които остават като разлика, това са държавните такси и отчисления, които ние ги внасяме“, обясни Емилиян Евтинов. Той допълни, че допълнително сумата намалява, като се вземат предвид средствата, които Общината плаща за всеки тон депонирани отпадъци в Регионалното депо. 

Община Видин предвижда и закупуване на допълнително техника през капиталовите разходи за 2024 година, съобщи директорът на общинското предприятие по чистота. „Доколкото аз мога да кажа, че сме почти обезпечени на тема техника, но имаме някои неща, които трябв ада ги закупим, за да си вършим още по-качествено работата“, отбеляза Евтимов. 

Той допълни, че и в момента се сформира по-сериозна група за контрол върху опазване на чистотата на площи, междублокови пространства. „Реално ние имаме проблем с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – като казвам нерегламентирано, визирам и включително опаковка от вафла, която някой е ял някъде и е изхвърлил на земята“, поясни директорът на общинското предприятие. 

В момента Община Видин разполага с налични съдове за отпадъци, до края на другата седмица ще започне транспортирането и разполагането им в малките населени места на общината, с което ще се задоволят на 100% желанията на кметовете. „За другата година парите, които са заложени за закупуване на съдове, са за обезпечаване на нуждите на територията на град Видин. Тъй като за последните 12 месеца имаме доста вандализъм върху контейнерите – между 60 и 70 контейнера имаме изгорени за 12 месеца, което не е в следствие на хвърляне на цигара в контейнера, не е в следствие на някаква небрежност, а за мен лично е целенасочено, защото контейнерите се палят в определени райони“, отбеляза Емилиян Евтимов. 

НИЕ