Предстои да се създаде Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“

Сподели: 

Предстои да се създаде Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“. На 19 ноември се проведе обществено обсъждане, на което бе представен проектът на правилник за организацията и управлението на специализираната структура. Тя ще бъде изградена в изпълнение на поет от кмета на община Видин д-р Цветан Ценков ангажимент в управленската му програма за мандат 2019 – 2023 г. Основната цел е постигането на по-добра оперативност, ефективност и икономичност при извършването на дейностите по чистота, озеленяване и благоустройство на територията на общината.
„Предлаганите промени изискват широко обществено обсъждане, така че да се вземат предвид препоръките и мнението на гражданите, бизнеса и неправителствените организации“, каза заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев в началото на дискусията. Тя се проведе в залата на Общинския съвет и на нея присъстваха също и заместник-кметът Борислава Борисова, председателят на ОбС Генади Велков, секретарят на Общината Валери Димитров и др.
Скорчев подчерта, че приоритет на новото предприятие ще е подобряването на системата на сметосъбирането и сметоизвозването в община Видин. „Нови елементи са машинното почистване и миенето на улиците с мотометачки, както и подобряването на зимното почистване и поддържане на уличната мрежа чрез машинна обработка на уличните платна с противообледенителни препарати“, обясни той.
Заместник-кметът посочи, че по отношение на озеленяването дългосрочната цел е промяна на цялостния облик на града, включително чрез изграждане на системи за напояване на зелените площи в Крайдунавски парк и парк „Владикина бахча“, както и в централната градска част. Предприятието ще разполага с оператори за техниката за косене и кастрене, както и със служители, отговарящи за озеленяването на парковете и кварталите на град Видин и гр. Дунавци, като ще има и работници, които по график ще се грижат за растителността в останалите населени места. Новата структура ще изпълнява и дейностите, които досега се извършваха от строителната група към Общината, уточни заместник-кметът.
Чрез създаването на общинското предприятие ще се подобри изпълнението на едни от най-важните задължения на местната власт – сметосъбирането и сметоизвозването, уличното метене и миене, озеленяването, както и зимното снегопочистване и поддържането на уличната и общинската пътна мрежа, заяви Скорчев. И подчерта, че Община Видин ще има и по-голям контрол върху качеството на извършваните дейности, които ще бъдат организирани много по-ефективно и икономично, отколкото ако са поверени на външни изпълнители.
„От началото на годината Общината сама извършва дейностите по озеленяване и аз се радвам, че това струва с около 600 000 лв. по-малко. Преди договорът с фирмата беше за около 730 000 лв. годишно, а сега разходите са около 100 000 лв. за работни заплати и около 30 000 лв. за консумативи“, отбеляза председателят на ОбС Генади Велков. Той прогнозира, че икономическият ефект от създаването на новото общинско предприятие ще е икономия около 1 500 000 лв. общо от чистотата и озеленяването.
Проектът на правилник е публикуван на интернет страницата на Община Видин (https://vidin.bg/wps/portal/vidin/obshtinski-savet/os-drafts-law/project85). До 30.11.2020 г. е срокът, в който гражданите могат да дават предложения и мнения, след което ще бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет.
На общественото обсъждане беше представена информация и за предложените промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Видин по отношение на такса „Битови отпадъци“. Те се налагат с оглед необходимостта от синхронизиране с нормите на Закона за местните данъци и такси, каза заместник-кметът Скорчев. Той обясни, че една от тях е свързана с начина на изчисляване – предвижда се размерът на такса „Битови отпадъци“ за всяко задължено лице да се определя за календарна година, при спазване на принципа „замърсителят плаща“, тоест в зависимост от количеството генерирани битови отпадъци.
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС – Видин за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е бил публикуван на интернет страницата на Община Видин за обществено обсъждане, като срокът за получаване на мнения и предложения вече е изтекъл. Предстои внасянето му за обсъждане и гласуване от Общинския съвет.
Общинска пресслужба