През 2022 г. общият брой на постъпилите първоинстанционни дела в Окръжен съд-Видин е 465

Сподели: 

Председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев, представи годишния отчетен доклад за дейността на съдебния окръг на годишно отчетно събрание на съдилищата от съдебния район, коеот се проведе на 10 март. 

         От представените в доклада статистически данни се констатира следното:

         През 2022 г. общият брой на постъпилите първоинстанционни дела в Окръжен съд-Видин е 465, броят на разгледаните такива през периода дела е 580, към началото на отчетния период броя на висящите дела е 115. Общият брой на свършените дела е 474, като 453 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 89,66 % от делата.

         През отчетния период общият брой на постъпилите второинстанционни производства  в Окръжен съд-Видин е 376, броят на разгледаните такива през периода дела е 413, а към началото на отчетния период броят на висящите второинстанционни производства е 37. Общият брой на свършените дела е 373, като 235 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 90% от делата.

         През отчетния период общият брой на първоинстанционни и второинстанционни производства е 841 бр., общият брой на останали висящи дела от предходен период е 152 бр. Така общият брой на разгледаните през периода дела е 993, свършените производства са 847 дела или 85.30%.   

         От приключените общо 847 дела в тримесечния срок са приключени 762, което е 90%, с акт по същество са приключили 782 или 92.36%.

         От всичко разгледани 993 дела към края на периода са останали несвършени 146 дела или 14,70%.  

         През отчетния период в ОС-Видин щатната численост за съдии е намаляла от 10 на 9 съдии, поради пенсиониране на един съдия и 1/един/ младши съдия, който е в отпуск по майчинство. Съдът работи в намален състав /без двама съдии/. Щатната численост на Окръжен съд-Видин за съдебни служители е 28.

         Обобщена бе и информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район.

         В Районен съд-Видин през 2022 г. общият брой на постъпилите дела е 4053, броят на разгледаните такива през периода дела е 4820, от предходен период са останали несвършени общо 765. Броят на свършените дела е 3704, като 3014от тях са приключили в тримесечен срок, което са 81% от делата. Постигнатият резултат на приключени в срок дела на Районен съд Видин бе отчетен като положителен.

         През отчетния период в СИС /съдебно изпълнителна служба/ при Районен съд-Видин са образувани 620 дела, а от предходните периоди са останали несвършени 2910 дела.Общо на разглеждане са били 3530 дела. Събраните суми през отчетния период са 621 415,68 лв.

         През 2022 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Кула е 333, броят на разгледаните такива през периода дела е 379, от които 46 дела са останали несвършени от предходната 2021 година. Общият брой на свършените дела е 323, като 302 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 93% от делата.

         През отчетния период в СИС при Районен съд-Кула са постъпили 47 изпълнителни дела от всички видове, останали несвършени от предходен период са били 166, общо разгледани дела 213. Събрана сума през 2022г. възлиза на 19 102 лв.

         В Белоградчишкия районен съд през 2022 г. са постъпили общо 967 дела, броят на разгледаните такива през периода дела е 1084, от които 117 дела са останали несвършени от предходната 2021 година. Общият брой на свършените дела е 973, като 849 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 87 % от делата.

         През отчетния период в СИС при Районен съд-Белоградчик са образувани 48 дела, от предходните периоди са останали несвършени 305 дела, като за  разглеждане са били 353 дела.

         В заключение председателят на Окръжен съд-Видин квалифицира работата на окръжния и районните съдилища от съдебния окръг през изминалата 2022г. година като много добра. Поздрави всички съдии и съдебните служители от съдилищата за отлично свършената работа и им благодари за високия професионализъм и мотивираност при изпълняване на служебния си дълг.

         Г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров – членове на съдийска колегия на ВСС, окръженият прокурор на Окръжна прокуратура-Видин-Ваня Ненкова и съдия Антония Генадиева-Председател на Административен съд-Видин, поздравиха ръководството на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати.

         Председателят на Апелативен съд-София – съдия Даниела Дончева поздрави всички за отлично свършената работа. Тя отбеляза, че въпреки трудностите с кадровата обезпеченост, резултатите отразени в доклада са много добри и пожела на магистратите да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност.