Прессъобщение

Проект за солидарност „Помощ за младежи в нужда“
Сподели: 

Проект за солидарност „Помощ за младежи в нужда“ №2020-3-BG01-ESC31-094888 по програма Еразъм + от Европейския корпус за солидарност стартира на  01.03.2021 г. и е с продължителност 12 месеца. Основната цел на проекта е чрез полагане на доброволен труд от пет членове на група с име „Доброволец 5“ да се подкрепят младежите в неравностойно положение и чрез работа с тях да се спомогне за по-лесното им интегриране на пазара на труда в условията на следепидемична обстановка в следствие на Covid-19. Дейностите, които е предвидено да бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект, са насочени към младите хора в неравностойно положение или с по-малки възможности, на възраст между 16 и 25 години, живеещи в гр. Видин. Чрез включването им в проектните дейности тези младежи ще бъдат подкрепени от доброволците и чрез съвместна работа между тях ще бъдат идентифицирани основните им нужди и потребности във връзка с включването на младежите на пазара на труда. С изпълнението на проекта младежите ще получат ценен опит и умения, свързани с:

- Работа с младежи в неравностойно положение и осигуряване на подкрепа за тяхното активно включване в дейностите;

- Разработване на информационни материали, насочени към преодоляване на негативните въздействия от кризата Covid-19 и насърчаване на младежката заетост;

- Възпитаване на важни ценности у младите хора чрез личен пример;

- Развитие на лидерски умения и работа в екип;

- Промотиране на основните човешки ценности – солидарност, съпричастност, толерантност;

- Работата по ангажиране на вниманието на обществеността към разрешаване на актуални и важни обществени проблеми.