Прессъобщение

Проект „Помощ за младежи в нужда“
Сподели: 

Във Видин приключи изпълнението на проект „Помощ за младежи в нужда“, реализиран от група доброволци, съставена от 5 активни и инициативни младежи на възраст от 18 до 27 години. Проектът се реализира по програма Еразъм + от Европейския корпус за солидарност. Желанието на членовете на „Доброволец 5” да обединят усилията си в името на обществено-полезна кауза за създаване на по-благоприятна среда за живот, както и да спомогнат за нормализиране на ежедневните трудово-обществени процеси и стимулираме на желанието на младите хора в неравностойно положение да бъдат активни и пълноправни членове на гражданското общество. Проект „Помощ за младежи в нужда“ бе насочен към мотивиране на младежи в неравностойно положение за придобиване на нови знания и умения, свързани преодоляването на негативните фактори, породени от кризисната ситуация, и успешното интегриране на пазара на труда.  Участието на млади хора в проект за солидарност до голяма степен оставя следа в изграждането и личностното израстване и развитие на младите европейски граждани като генератори на положителна промяна в местната общност. Доброволците  развиха своите умения за работа с млади хора в нужда и усъвършенстваха методите си за работа за мотивиране и подпомагане на хора в нужда. Също така членовете на неформалната група развиха своите т.нар. „меки“ умения и утвърдиха своята активна гражданска позиция на млади хора с грижа към заобикалящото ги общество. В рамките на проекта бяха планирани дейности за мониторинг и оценка на през цялото време на изпълнение на заложения проект. По този начин бяха сравнени първоначалните очаквания с постигнатото и бе установена степента на реалистичност на очакванията и елементите, където има разминаване. За целите на проекта бяха извършени дейности за визуализация, които присъстваха  във всички изработени информационни материали – наръчник, препоръки, брошури и обучителни материали, както и във всички публикации в електронните медии и интернет пространството. Достигането до широк кръг от целевите групи спомогна за мултиплициране на постигнатите резултати. Обществото и заинтересованите страни ще имаха възможност да се запознаят с проекта за солидарност, с Европейския корпус за солидарност, неговите цели и приоритети, като по този начин беше привлечено вниманието на обществото към важността от подпомагане на специфични целеви групи, обществени проблеми и каузи. С изпълнението на проекта младежите получиха ценен опит и умения, свързани с работа с младежи в неравностойно положение и осигуряване на подкрепа за тяхното активно включване в дейностите; разработиха информационни материали, насочени към преодоляване на негативните въздействия от кризата Covid-19 и насърчаване на младежката заетост;  развиха лидерски умения и работа в екип; както и работиха по ангажиране на вниманието на обществеността към разрешаване на актуални и важни обществени проблеми. Всички дейности, планирани и реализирани в рамките на проекта, спомогнаха на доброволците да развият и усъвършенстват важни личностни качества, умения и добродетели.

Реализираното проектно предложение „Помощ за младежи в нужда“ кореспондира пряко с приоритетите на Програма "Еразъм+" и Европейския корпус за солидарност, а именно:

- Подобряване пригодността на заетост на младежите на европейския пазар на труда;

- Популяризиране на принципите на активното гражданство сред младите хора като цяло, и в частност тяхното активно включване.