Приеха критерии, по които Община Видин ще дава стипендии на студенти в специалност „Медицинска сестра“

Сподели: 

Общински съвет – Видин утвърди днес (27 юни) критериите, по които ще се отпускат стипендии на студенти от Видин, приети в направление „Обществено здраве и здравни грижи“, специалност „Медицинска сестра“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Това ще даде възможност още от академичната 2022/2023 година Община Видин да подпомогне първите студенти. Предложението бе една от извънредните точки, които бяха включени в дневния ред на днешното заседание на местния парламент.
Право на стипендия имат студенти, приети редовна форма на обучение в посочената специалност, като изискването е кандидатстващите да са с българско гражданство и с постоянен и настоящ адрес в Община Видин. За новоприети студенти критериите за отпускане на финансовата подкрепа включват социално положение (ниски доходи под минималната работна заплата на член от семейството) и минимален успех Много добър 4,50 от дипломата за завършено средно образование. След втория семестър на първи курс студентите трябва също да покрият определени критерии за получаване на стипендия от Общината - да са положили успешно всички изпити от съответната сесия, с успех минимум Добър 4,00 и да са с ниски доходи (до минималната работна заплата на член от семейството).
Инициативата за отпускане на стипендиите бе на зам.-председателя на 47-ото Народно събрание Росица Кирова. След проведени срещи, Община Видин пое ангажимент да осигури такава подкрепа за студенти от Видин, желаещи да се обучават за здравни специалисти, които да провеждат задължителната си практика във видинската болница „Света Петка“, а след това за определен период от време след дипломирането си и да работят в здравното заведение. В изпълнение на ангажимента, в бюджета на Община Видин за 2022 г. са заложени средства в размер на 16 200 лв. за отпускане на стипендии на девет студенти.
На днешното заседание Общинският съвет прие изменения и допълнения в две наредби – за опазване и поддържане на обществения ред в Община Видин и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Бяха гласувани и редица предложения относно разпореждане с имоти публична общинска собственост. Приети бяха и няколко решения, необходими с оглед нормалното започване на учебната 2022/2023 г. в учебните заведения на територията на Община Видин. В тази връзка беше гласувано включване в Списъка на средищните детски градини и училища на СУ „П.Р. Славейков“, ОУ „Любен Каравелов“, СУ „Цар Симеон Велики“, ОУ „Епископ Софроний Врачански“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Дунавци, Детска градина „Мир“ – гр. Дунавци с филиал „Звънче“ – гр. Видин, ДГ „Зорница“ с филиали „Щастливо детство“ – гр. Видин и „Пролетен цвят“ – с. Кутово.