Проведе се обществено обсъждане на местните такси и цените на услугите в община Видин

Сподели: 

Проведе се обществено обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Видин. Събитието, организирано в изпълнение на чл. 28 от Закона за нормативните актове, се състоя в залата на Общинския съвет на 4 декември. На него присъстваха заместник-кметовете на община Видин Цветомира Илиева, Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, председателят на ОбС Генади Велков, общински съветници, граждани.
Мотивите за предложението представи секретарят на Общината Валери Димитров. Той отбеляза, че проектът е изготвен в съответствие с принципите за необходимост, обоснованост, откритост, прозрачност, съгласуваност, пропорционалност и стабилност. И обясни, че основната причина, налагаща предложените изменения, е нуждата от привеждане на видовете и наименованията на административните услуги в съответствие с тези, изброени в регистъра за услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация.
„С течение на годините потребностите на обществото се развиват, a последното изменение на Наредбата е от 2011 година. Тоест за период от 10 години тя не е била променяна, както и не са били актуализирани цените на услугите“, каза Валери Димитров. Посочи, че предложенията за видове технически услуги и цената за тях се основават на настоящата икономическа обстановка и са съотносими с тези в сходни на Видин общини като Монтана и Габрово, например.
Секретарят на Община Видин подчерта, че планираното актуализиране на цени е съобразено с разходите за предоставяне на една качествена услуга на гражданите: „Определянето на размера на административните услуги е регламентирано в чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, където е посочено, че услугата трябва да е на цена, покриваща разхода, направен за нейното предоставяне“. Димитров допълни, че са взети под внимание дейностите, които се извършват за предоставяне на съответната услуга; броят на служителите, които участват при изготвяне на свързаните с нея документи, както и повишените през годините разходи за техните възнаграждения (за последните 10 години размерът на минималната работна заплата е увеличен два пъти).
Постъпленията от предоставените услуги на граждани и фирми са сред основните източници на приходи в бюджета на една община, откъдето се финансират пък местните дейности, отбеляза председателят на Общинския съвет Генади Велков. Той коментира, че в разработения проект е намерен правилният баланс. Предложи обаче да бъде предвиден стимул под формата на някаква отстъпка за физическите и юридическите лица, заявили получаване на услуги онлайн. Секретарят на Общината увери, че тази, както и всички останали направени препоръки ще бъдат взети под внимание при подготовката на окончателното предложение.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е публикуван на интернет страницата на Община Видин в раздел Общински съвет/Проекти на нормативни актове.