Продължава приема на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

Сподели: 

Община Видин в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 информира всички заинтересовани страни, че продължава приема на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 за изпълнение на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО).

Допустими за финансиране са дейности в следните групи мерки:

 • Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Енергийна ефективност;
 • Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност
 • Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства
 • Образователна инфраструктура
 • Здравна инфраструктура
 • Социална инфраструктура
 • Жилищно настаняване
 • Култура, спорт и туризъм

Допустими бенефициенти по процедурата са:

 • Държавни органи;
 • Областни администрации;
 • Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
 • Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
 • Представители на бизнеса (предприятията);
 • Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
 • Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
 • Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
 • Културни институти;
 • Други организации от публичния

Общият бюджет за Община Видин е 60 494 913 лв.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е: 09.05.2024 г., 17:30 часа.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: zvenoproekti@vidin.bg

Всяка заинтересована страна има право да поиска разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: mz_oprr@mrrb.government.bg

Разяснения се предоставят от Управляващия орган (УО) на ПРР в срок от 7 работни дни от постъпването на искането за разяснение чрез публикуване на разяснение на сайта на ПРР (www.bgregio.eu), меню „Изпълнение“, подменю „Процедури, отворени за кандидатстване“ https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-202/procedures-open-for-application-2021-2027

Предоставените разяснения от УО на ПРР имат задължителен характер по отношение на подбора, осъществяван от териториалните органи. Заинтересованите страни могат да изпращат искания за разяснения в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни идеи. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани и няма да получат отговор.

Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 и целия пакет приложими документи към тях, както и Процедурните правила за подбор на проектни идеи са публикувани на официалната страница на ПРР: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 и на Единния информационен порта – www.eufunds.bg