Радослав Георгиев, кандидат за общински съветник във Видин на Коалиция ПП-ДБ: Предлагаме правилните решения за Видин!

Сподели: 

„НИЕ“: Г-н Георгиев, всички искаме да живеем по-добре, в по-хубав и уреден град. Какви решения предвижда програмата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, така че наистина Видин да стане един модерен град

Радослав Георгиев: Във Видин доста хора се придвижват с велосипеди или пеша. Проблемът е, че в нашия град има много малко обособени велоалеи – първо, че те са доста малко и второ, че дефакто те са направени така, че са неизползваеми. Тук говорим за организация на движението, което да позволява безопасно придвижване за колоездачите в рамките на града. От друга страна освен че тротоарите във Видин като цяло са в лошо състояние, дори и тези, които са добре поддържани, не осигуряват достъп за хора с увреждания или майки с детски колички, тъй като не са скосени.

Проблем във Видин е, че детските площадки не са равномерно разпределени. Голям брой от тях са концентрирани в парковете и централните части на града, а същевременно има квартали, където безопасни съоръжения за игра за децата изцяло липсват. Освен обаче изграждането на нови детски площадки, трябва да се обърне внимание и на поддържането на съществуващите, така че те да са безопасни за децата и приветливи.

Макар че всяка нова власт се захваща с проблема за организация на движението в град Видин, все още се забелязва липса на детайлизиране на сериозни проблеми. Неотдавна човек със зрителни увреждания ми сигнализира, че нито един от светофарите във Видин няма звукова сигнализация, което е голям проблем. Освен това по пешеходни пътеки и други места няма релефни маркировки, които да помогнат на хората да се ориентират в заобикалящата ги среда. Допълнителен проблем е, че много места в града, включително в районите на пешеходни пътеки, са слабо осветени. Във Видин няма и пешеходни светофари, а необходимост от такива има на много места – те ще спомогнат както за по-безопасното придвижване на пешеходците, така и за улеснение на автомобилния трафик особено в пиковите часове.

„НИЕ“: Сдружение „Активно общество“, на което сте председател, реализира множество екологични кампании. В тази връзка какви са приоритетите, които лично Вие бихте следвали като общински съветник?

Радослав Георгиев: Във Видин слабо е застъпено разделното събиране на отпадъците, а разделно депониране – съвсем. Това е съществен проблем. На първо място трябва да бъде изградена култура на разделно събиране. На второ място е необходимо на много повече места в град Видин и останалите населени места на общината да се разположат контейнери за разделно изхвърляне на отпадъци. На трето място са нужни инвестиции в изграждане на инсталации за обработване на определени видове отпадъци. Във Видин има регионално депо за битови отпадъци, следващата стъпка е да се осигури финансиране за изграждане на преработващи инсталации (например за хартиен отпадък). От друга страна е много важно да се създадат условия за компостиране на растителния отпадък. Има достатъчно добри практики в други общини за изграждане на компостиращи инсталации, които преработват зелените отпадъци в ресурс – торове за наторяване.

Община Видин би могла да почерпи полезен опит от редица общини в България, които имат собствени предприятия за обществен транспорт. В продължение на години във Видин нямаше обществен транспорт, сега има такъв, но линиите са нерегулярни и всъщност може да се каже, че реално не съществува. В момента и Националният план за възстановяване и устойчивост, и редица оперативни програми поставят акцент върху намаляването на въглеродния отпечатък. Това даде възможност на много общини да се възползват и да привлекат финансиране за закупуване на нискоемисийни транспортни средства – електробуси или превозни средства на природен газ. Видин също би могъл да се възползва от подобно финансиране, още повече че макар първоначалната инвестиция в придобиване на екологични превозни средства да е значителна, последващите експлоатационни разходи са доста по-ниски и това ще позволи разкриване на нови автобусни линии в града, както и по-голяма честота на тяхното обслужване.

„НИЕ“: Сдружение „Активно общество“ през годините работи за овластяване на младежите, така че познавате добре проблемите на младите хора.

Радослав Георгиев: Още 2014 година вкарах в Общински съвет – Видин предложение за създаване на фонд за млади предприемачи. Идеята беше хора, които правя първите си стъпки в бизнеса, да имат възможност, на конкурсен принцип, да се финансират от Общината, за да реализират своите бизнес идеи. Идеята е да развиват бизнес на територията на община Видин.

Възстановяването на Младежкия дом трябва да е приоритет! Необходим е спешен ремонт и реконструкция на сградата, която всички наричаме Младежки дом, както и нейното оборудване. Още по-съществено обаче е възстановяване на статута „Младежки дом“, защото такава структура реално от години не съществува. Това би показало ангажимент на общината към младежта и младежката работа.

Истината е, че няма обособени пространства, където младежите да се събират в свободното си време. Има доста добри практики, включително в България за обособяване на пространства – както на открито, така и на закрито, достъпни за всички млади хора, които искат да ги използват. Във Видин за съжаление такива пространства почти липсват. Затова и наблюдаваме как младите хора са принудени да се събират по паркинги и други места.

Необходимо е да се създаде и фонд за подкрепа на младежки идеи. Като цяло смятам, че трябва да се създадат различни фондове – не е задължително те да са с голям финансов ресурс, важното е, че те биха дали възможността и свободата на Община Видин да подкрепя финансово добри идеи, в случаи на младежи или неформални младежки групи. Престъпление е, че в Общинския съвет има постоянна комисия за работа с децата и младежта, но от бюджета не се отделят и два лева за младежки дейности!

Когато говорим за младежки дейности, няма как да пропуснем темата за спорта. Това е още една област, в която виждаме напълно погрешна общинска политика. В момента средствата, които Община Видин отпуска за спортните клубове, се разпределят основно на база симпатии към даден треньор или президент на клуб. Затова е необходимо създаване на справедлив механизъм за разпределение на общинската субсидия за спорт. Имам разработен подобен механизъм от години. Той е обвързан, както е финансирането на национално ниво на спортните федерации – от една страна високите спортни постижения, а от друга – масовия спорт. Тоест дали ще се търсят награди, медали, призови места или брой картотекирани играчи, участия в състезания и турнири, важното е да имаме ясни критерии, показатели, които да влязат в механизъм за разпределени на общинската субсидия за спорт.

„НИЕ“: Как би могла да се преодолее пропастта, която в момента съществува между град Видин и по-малките населени места в общината?

Радослав Георгиев: Основен проблем е липсата на обществен транспорт, който да свързва селата и град Видин. Затова Община Видин трябва да дотира, дофинансира част от автобусните линии по по-неатрактивните за превозвачите дестинации. Едно общинско предприятие по транспорт също би могло да обслужва част от тези нерентабилни линии. Така ще се гарантира не само осигуряването на обществен транспорт до всяка точка в общината, но и неговата редовност.

В България общините са разделени на градски – Видин е точно такава, които имат възможност да кандидатстват по програма „Региони в растеж“ и селски, които имат достъп до финансов ресурс от Програмата за развитие на селските райони. Това е проблем за по-малките населени места на територията на градските общини, които реално нямат достъп до европейско финансиране. Възможно решение на този проблем са т.нар. местни инициативни групи, в които могат да си сътрудничат селски общини и градска община, която обаче реализира дейностите в малките населени места. Съществено за местните инициативни групи е, че те представляват сдружаване между публичната власт от една страна, бизнеса от друга и неправителствения сектор от трета.

Като общински съветник ще направя предложение в средствата, които се отделят от общинския бюджет за финансиране на културния календар, да бъде създаден фонд за културни събития – самите населени места, било то чрез кметствата или читалищата, да могат да кандидатстват за финансиране от Община Видин за провеждане на конкретни събития, независимо дали става въпрос за традиционни дългогодишни събития или нови културни инициативи. В момента тъй като средствата за култура се разпределят предварително и обикновено за събития, които са традиционни и се знае, че ще се проведат, когато възникне идея за ново събитие то няма как да получи средства, защото липсва финансов ресурс.

Всъщност към която и сфера на обществения живот във Видин да погледнем, навсякъде има проблеми. Но те не са непреодолими. Постигането на балансирано и устойчиво развитие и подобрено качество на живот е възможно – необходими са правилните решения. Решения за Видин!

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление