Римския празник „Флоралия“ пресъздадоха на фестивал в Дреновец

Сподели: 

Възстановка на пролетния римски празник „Флоралия“ се проведе в се-ло Дреновец (община Ружинци). На 7 май обновеният парк в Дреновец събра представители на групи за исторически възстановки, участващи във фестивала „Флоралия“ – ентусиасти от местната група „Багачин“, както и гости, дошли специално за събитието.
Фестивалът „Флоралия“, посветен на едноименния пролетен римски предхристиянски обичай в чест на богинята Флора, бе организиран в рамките на проект „Съхраняване и популяризиране на местни обичаи и традиции на територията на МИГ „Стара планина“. Проектът има за цел съхраняването и популяризирането на местни обичаи и традиции в об-щините Ружинци и Чупрене в област Видин, както и в общините Георги Дамяново и Чипровци в област Монтана.
Това е първият съвместен проект, който общините, влизащи в обхвата на МИГ „Стара планина“, изпълняват, каза за вестник „НИЕ“ кметът на Ружинци Александър Александров. „Ние досега нямахме одобрена стратегия за МИГ-а, сега работим по подготовката на стратегия, която, надявам се, ще бъде одобрена и по този начин ще можем да реализира-ме още общи инициативи“, отбеляза Александров. Той допълни, че с предоставеното за Община Ружинци финансиране е закупена озвучител-на техника, както и оборудване (облекло и въоръжение за групата за възстановки).
С организирането на фестивала „Флоралия“ идеята на общинската уп-рава е да привлече вниманието към една местност край Дреновец – Гра-дище, където е имало римско селище. „По времето, когато Феликс Ка-ниц минава през тези земи, той е констатирал, че е имало седалище на епископ. Преди време правихме общ устройствен план и тогава конста-тираха значителните размери на това селище. Така че си заслужава там да бъдат направени разкопки, за да се разкрие това, което е ценното, макар че в годините назад иманярите са разрушили много от нещата“, обясни кметът на Ружинци. Той разказа, че подобно на Рациария, и в Градище иманярите са разкопавали с багери, а камъни от римските гра-дежи са извлечени и използвани за строеж на различни постройки в се-лото. „Оказа се, че на по-голяма дълбочина има и по-старо поселение. Така че наистина би могло нещо да се възстанови. Община Ружинци ня-ма някаква голяма природна забележителност, с която може да се пох-вали. Но акцентирайки върху историческото минало бихме могли да постигнем успехи“, посочи Александров.
Възстановката на религиозния празник „Флоралия“ започна с шествие, на чело на което застана кметът на община Ружинци Александър Алек-сандров, който също е част от сдружение „Багачин“. Същинските съби-тия се случиха в парка, намиращ се непосредствено до сградата на мест-ното читалище „Христо Ботев“. Там бе подреден олтар в чест на богиня-та Флора, пред който участниците принесоха дарове, а жрец отправи пожелания за здраве и плодородие. Присъстващите имах възможност да наблюдават гладиаторски двубои, както и римски танц, а всичко се случваше на уникален музикален фон – изпълнения на арфи, представе-ни от музикантите от група „Фрея“.  
След края на възстановката жителите и гостите на Дреновец имаха въз-можност да научат повече за някои от традиционните занаяти в римска-та епоха. Посетителите имаха възможност и да хванат ковашки чук и са-ми да си изработят римска монета за спомен от събитието. Голям инте-рес, особено сред децата, предизвикаха показаните реплики на машини от римската епоха, създадени от Херон Алексанрийски – метателни ма-шини, използвани за хвърляна на стрели и снаряди, както и малък, но изключително интересен театрален робот.
На фестивала „Флоралия“ гостуваха и самодейци от съседната община Чупрене. Те представиха обичая „Виене на уруглица“, който е бил част от традиционната турлашка сватба.
НИЕ