Свиква се извънредно заседание на Общински съвет - Видин

Заседанието ще се проведе утре – 5 декември
Сподели: 

Председателят на Общински съвет - Видин свиква извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 5 декември от 12.00 часа. Направените предложения за дневния ред на заседанието са две от кмета на община Видин д-р Цветан Ценков. Първото е относно даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, на основание на чл.88 от ЗДБРБ за 2019 г.  Второто предложение е относно поемане на общински дълг за осигуряване на средства за рефинансиране на финансови корекции, наложени по време на изпълнение на проект BG16RFOP001-1.010-0002 ”Основна реконструкция на централна пешеходна зона”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.010-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.