Среща посветена на дуалното обучение се проведе във Видин

Сподели: 

Събитието е част от проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Министерството на образованието и науката (МОН) , който има за цел да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. На него присъстваха заместник-министърът на МОН Мариета Георгиева, заместник областният управител Ана Арутюнян, експертът от МОН Полина Златарска, началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Веселка Асенова, експерти от РУО - Видин, директори на учебни заведения, преподаватели, ученици и родители, представители на бизнеса и други. 

 „Видин е едно от първите места, където припознахме и се доверихме на този начин на професионално обучение. Чрез сътрудничеството на местно ниво, между институциите и работодателите, можем да създадем това, което най-много липсва на бизнеса – мотивирани, можещи, знаещи, готови да се борят с предизвикателствата“ каза в началото на събитието Мариета Георгиева.

„Дуалното обучение е пряко подкрепяно от реалния бизнес, от хората които създават стойност, създават блага, създават продукт. Не случайно МОН си поставя за важен приоритет професионалното обучение и по-конретно дуалното професионално образование“, допълни Мариета Георгиева. 

Заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова приветства участниците в информационната среща. „Община Видин подкрепя намерението и усилията да бъде запозната обществеността с потенциала на дуалната система на обучение за ранна младежка заетост и регионално икономическо развитие. Изключително важно е както представителите на бизнеса, така и на родителските общности да бъдат добре информирани за значението и перспективите на дуалното обучение, което е широко разпространено в Европа. Проучванията показват, че навсякъде, където системата работи ефективно, се наблюдават устойчиво ниски нива на младежка безработица. В регион като Видинския въвеждането на дуалната система наистина би могло да доведе до реални практически резултати и да осигури по-голяма трудова заетост на младите хора“ – каза Тодорова.

Полина Златарска представи подробна информация за проекта, неговите цели и дейности, ползите от дуалното обучение, както и добри практики от чуждестранни учебни заведения и от  работодатели. 

Основната цел е да се разшири обхватът на дуалната система на обучение чрез работа, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите. На бизнеса се дава възможност да наема квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. 

По време на информационната среща участниците бяха разположени щандове на училища от Видински регион, в които е провеждано дуално обучение. 

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз.