Строят се около 85-километра от трасето на пътя Видин – Ботевград 

Проектът за изграждане на тунел под Петрохан не е стигнал доникъде – тепърва ще се възлага изработване на нов идеен проект
Сподели: 

Около 85 километра от 190-километровото трасе на скоростния път Видин – Ботевград се изграждат в момента. До края на 2023 г. се планира издаване на разрешения за строеж на нови около 40 км в участъка Ружинци – Монтана. Тези и други подробности около напредъка на важния за развитието на Северозапада инфраструктурен обект е представил областният управител на Видин Иво Атанасов на среща с грждани, участвали в проведения на 10 септември протест.
В разпространената от областната управа информация се напомня, че през април т. г. се пусна движението по първите 7,3 км от новото трасе на пътя Мездра – Ботевград, в участъка между селата Новачене и Скравена. Отсечката на бъдещия четирилентов път Мездра – Ботевград е разделено на два участъка – лот 1 Лютидол – Ботевград, който е с дължина 19,3 км, и лот 2 Мездра – Лютидол, който е 13,4 км. Проектът предвижда модернизация на съществуващия път Мездра – Ботевград и разширяването му до четирилентов път, с две обособени самостоятелни платна за движение, с по две ленти в посока и разделителна ивица между тях. Новата над 7-километрова отсечка, която е пусната за движение, е част от лот 1. Тя започва от новия пътен възел „Новачене” и завършва след с. Скравена. Трасето е обходен път на селата Новачене и Скравена, и чрез него се извежда транзитния трафик от и за Северозападна България и Дунав мост 2 извън двете населени места. 
Продължава изпълнението на оставащите 25 км от лот 1 и лот 2, с изключение на подучастъците на новите 5 пътни възли, за които са изготвени нови проектни решения с безконфликтно пресичане на две нива. На финален етап са устройствените процедури за изменението на Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) и предстои стартиране на отчуждителните процедури. 
Планирано е до края на годината да се завършат в цял габарит още 2 подучастъка, с обща дължина около 12,5 км, както и да стартира строителството по новите пътни възли. Преработката на проектите налага удължаване на срока на завършване, като целта е целият 33-километров участък от Мездра до Ботевград да бъде завършен в края на 2024 г. 
Продължават строителните работи и в 30-километровия участък от Видин до пътен възел „Макреш“. Към момента са изпълнени 6% от предвидените дейности. Срокът за завършване на отсечката по договор е през 2025 г. 
Изграждането на новото трасе от Макреш до Монтана е разделено на 5 участъка. Към момента в строеж са първите два участъка: Макреш - Бела (участък 1) и Бела - Ружинци (участък 2), като общата им дължина е 25 км. Участък 1 е с напредък около 89%, участък 2 – около 25%. Срокът за завършване на първия участък е в края н а 2023 г., а на втория - краят на октомври 2024 г. 
За трасето от Ружинци до Монтана, с обща дължина 41 км, което е разделено на 3 участъка, отчуждителните процедури са приключили и обезщетенията са изплатени към заинтересовани лица и областните управители на Видин и Монтана. Към момента АПИ провежда процедура за дарение на засегнатите части от общинските имоти, както и процедура съгласно Закона за горите за изключване на засегнатите горски територии от горския фонд. Предстои изпълнението на оценката на съответствие на техническите проекти и изготвяне на комплексния доклад, както и последващо заявяване за издаване на разрешение за строеж. 
Във връзка със строителството на тунел под прохода „Петрохан“ е изработено прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под „Петрохан“ по договор от 2019 г. То включва три вариантни решения за пътно трасе – червен, светло син и тъмно син, като за всяко едно от тях е разработен вариант за преминаване през прохода „Петрохан“ с тунел. Агенцията работи усилено по проекта за изграждане на тунела, част от бъдещата модернизация на път II-81 в участъка София – Монтана, съобразно с екологичните процедури, което е сложен и трудоемък процес. През 2022 г. АПИ сключи договор с избрания изпълнител след тръжна процедура по ЗОП за изработване на доклад по ОВОС (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ), въз основа на проведено прединвестиционно проучване за трасето. През септември 2022 г. изпълнителят е предал цялата проектна документация, необходима за изработване на докладите. 
През декември 2022 г. АПИ предостави в Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването допълнително задание за обхват и съдържание за Оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“, като в отговор е получено указателно писмо по отношение на условията и изискванията, които трябва да се съобразят в ДОВОС и ДОСВ. 
В хода на екологичната процедура през март 2023 г. в АПИ е получено искане от изпълнителя за прекратяване на договора, позовавайки се на чл. 27 от допълнителните разпоредби на ЗОП. Непредвидени обстоятелства са уважени и договора за изработване на ДОВОС и ДОСВ е прекратен. 
От Областна управа – Видин допълват, че в програмата на АПИ за 2023 г. е планирано обявяването на обществена поръчка за изработване на разширен идеен проект с проект на ПУП за участъка по направлението между градовете Монтана и София с тунел под „Петрохан“. Предвижда се тръжната процедура да се обяви до края на 2023 г. Идейното проектиране ще включва изработване на варианти на трасе, които да осигуряват напълно нормативните изисквания за скоростен път. Тези варианти ще са предмет на нова екологична процедура, различна от стартиралата на фаза „Прединвестиционно проучване“, информират.