Супервизия по проект „Грижа в дома в община Видин“

Сподели: 

Днес във Видин експерти психолози предоставиха информация за добри практики за работа с уязвими групи. Това стана в рамките на супервизия на наетите над 60 домашни помощници и медицински лица по проект „Грижа в дома в община Видин“. Целта на днешната проява е да се подобри качеството на предоставяните в рамките на проекта услуги.
Събитието бе открито от заместник-кметът на община Видин Борислава Борисова. „Проектът е продължение на „Патронажна грижа и Патронажна грижа +“, изпълнявани от Община Видин, в рамките на които над 250 лица от уязвими групи получиха подкрепа. Основната цел на проекта е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението“, каза Борисова.
По проекта се осигурява грижа в домашна среда на 353 лица. Предлаганите услуги са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с психолог, диетолог и други специалисти при необходимост.
„Община Видин продължава активно да развива социалната си политика и да търси възможности за подкрепа на хората от уязвимите групи. Настоящият проект е поредното доказателство за това“, подчерта заместник-кметът.
Проект „Грижа в дома в община Видин“ се изпълнява по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 1 608 381.46 лв., а проектните дейности са за период от 13 месеца.