Съдът е отменил решението за увеличаване размера на такса смет в община Видин

Според видинските магистрати, то е взето в нарушение на административно-производствените правила, материалния закон и целта на закона
Сподели: 

Административен съд – Видин е отменил решението на Общински съвет – Видин, с което бе увеличен размерът на такса битови отпадъци, който жителите на общината трябва да заплащат. Делото срещу акта на местния парламент е образувано по жалба на областния управител на Видин Любен Иванов. Според видинските магистрати, оспорваното решение на Общинския съвет е прието в нарушение на административно-производствените правила, материалния закон и целта на закона.
Припомняме, че на заседание на 7 януари тази година с гласовете на седемнадесет общински съветници предложеното увеличение на такса битови отпадъци бе одобрено. Оказва се обаче, че при внасянето за разглеждане на предложението в местния парламент не са спазени изискванията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) що се отнася до задължителното публично оповестяване при откриването на производство по издаване на съответния административен акт и осигуряването на възможност за участие на заинтересованите страни.
„Въпреки, че от представителя на ОбС Видин се твърди, че проектът е публикуван на сайта на община Видин своевременно, то от писмените доказателства по делото, това твърдение се опровергава“, се посочва в решението на Административен съд – Видин, което е публикувано на интернет страницата на съдебната институция. От съда уточняват, че от писмо на Министъра на електронното управление (МЕУ), който е администратор на официалният интернет сайт на Община Видин, след извършена проверка относно редакциите и корекциите извършвани на сайта на общината, в секция „План-сметка 2022 г.“, се установява, че на публикуваните материали са правени 4 броя редакции. При последната, направена на 17.01.2022 г. е публикуван текстът, касаещ изпращане на бележки и предложения и са прикачени, следните документи: „Предложение от д-р Ц. Ц. - кмет на община Видин“; „Решение“; „Обосновка за необходимостта от промяна на такса битови отпадъци“ и са поставени линкове към взетото вече решение и други документи. „Изводът, който следва от писмото на МЕУ е, че всички публикации, касаещи процедурата по приемане на ОАА (общия административен акт – бел. на „НИЕ“) са публикувани на интернет страницата на Община Видин след приемането на процесното решение на Общински съвет Видин и издаването на Заповедта за връщане на решението за ново разглеждане на Областният управител на област Видин от 14.01.2022 г. Следва да се има предвид, че дори да е било публикувано предложението на кмета на интернет страницата на общината своевременно, то това не е достатъчно, за да се приеме, че е изпълнено изискването на чл. 66, ал. 1 от АПК за публично оповестяване на откриването на производството по издаването на общ административен акт, каквато е и практиката на ВАС по този въпрос. Всичко изложено до тук е достатъчно за отмяната на процесния акт, но за пълнота на изложението, следва да се посочи, че опореният административен акт не съдържа фактическите и правни основания по смисъла на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, обосноваващи необходимостта от увеличение размера на ТБО за 2022 г.“, се посочва в решението на магистратите.
На база на тези констатации, Административен съд – Видин отменя решението на ОбС за определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г. в община Видин като незаконосъобразно.
Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.