С официална церемония „Откриване“ приключва изпълнението на важен екологичен проект за община Монтана

Сподели: 

На 10 септември от 11 часа Община Монтана организира Официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с приключилото изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“.
Церемонията ще се проведе на строителната площадка за изграждане на компостиращата инсталация, разположена до „Регионално депо за отпадъци“ с. Крапчене, местност Неделище, гр. Монтана.
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в рамките на процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Програмата.
Проектът е на обща стойност 6 154 812,21 лева, от които безвъзмездна финансова помощ – 4 397 921,77 лева (3 738 233,50 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 659 688,27 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България), 567 553,87 лева собствен принос на бенефициента – община Монтана и 1 189 336,57 лева недопустими разходи.
Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Монтана, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася съществено и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост.
Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на биоразградими битови отпадъци в общината.
По проекта е изградена компостираща инсталация с капацитет 6150 т/г., която е разположена на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци Монтана, в местността „Неделище“ на седем километра югоизточно от град Монтана, землището на с. Крапчене, община Монтана. Доставено е необходимото оборудване за компостиращата инсталация, вкл. челен товарач, 2 бр. контейнери, трактор, 2 бр. ремаркета, мини товарач, обръщач на компостни редове, мобилно барабанно сито за рафиниране на компост, шредер, полупропусклива мембрана за покриване на компостни редове. Разкрити са и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура
Участие в церемонията ще вземат: г-н Златко Живков - кмет на община Монтана, представители на фирми - изпълнители на дейности по проекта, представители на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, представители на ОИЦ – Монтана, представители на средствата за масово осведомяване и граждани на Монтана и региона.
Непосредствено след приключване на Церемонията по откриване на Обекта, от 13 часа ще се проведе заключителна пресконференция. Локацията за провеждането й е строителната площадка за изграждане на компостиращата инсталация.