Такса смет в община Кула остава същата през 2024 година

Сподели: 

Такса смет в Община Кула няма да бъде повишавана през следващата година. Това става ясно от приетата от Общинския съвет план в Кула сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2024 година. Общо разходите за чистота за следващата година са планирани в размер на около 334 000 лева, спрямо 326 000 лева през 2023 година. „Това малко завишение се дължи на това, че от 2024 година е предвидено минималната работна заплата да се повиши на 933 лева“, обясни експертът в общинската администрация Габриела Лалова.

Тя изрази предположение, че е възможно разходите през следващата година да не достигнат сумата в план-сметката. „Тази година, в момента, доста сме под план-сметката – под тези 326 000 лева, но ние трябва да я приемем в такъв вид, защото понякога и в течение на годината възникват промени и в цени на горива, и отново в размера на минимална работна заплата и не е редно да се гласува по-ниска план-сметка, а разходите на Общината да са по-високи. Горе долу сметнати са таксите и отчисленията на около 110 тона средномесечно на база на това, което извозваме до момента. На мен лично ми прави впечатление, че макар населението ни да намалява, боклукът ни се увеличава леко“, отбеляза Габриела Лалова.

Общинските съветници в Кула приеха и Програма за управление на околната среда 2021 – 2027 година. „Тази програма се изисква да я притежава всяка Община. Тя е разработена на база член 79 от Закона за опазване на околната среда, разработена е от експерти от Националното сдружение на общините в Република България – те работят по един проект по Оперативна програма „Добро управление“, така че програмата е разработена напълно безвъзмездно. В нея са обхванати всички компоненти, които касаят опазване на околната среда… Имаме в самата програма разработена една таблица с описани индикаторите, по които ще правим отчета пред Общинския съвет. В нея е разработен един специален раздел, който се изисква от закона за лечебните растения. Към тази програма ще върви като неразделна част и програмата за управление на отпадъците, която е приета 2021 година“, обясни Габриела Лалова.

На заседанието беше гласувана и актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Кула за 2023 година. Това се налага поради постъпили две докладни – от училището и детската градина в Кула, за закупуване на климатици със техни собствени средства, които трябва да бъдат включени в програмата за капиталови разходи на Общината като нови параграфи.
НИЕ