Три договора на стойност 46 023 464 лв. се реализират в област Видин по ОПОС

Екипът на ОИЦ-Видин проведе информационна среща по процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“
Сподели: 

Днес, 21 ноември, екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ) проведе във Видин информационна среща, част от втория за годината цикъл от информационни събития във всички общини в областта. Пред представители на Община Видин, неправителствения сектор, Държавно горско стопанство - Белоградчик и информационен център „Европа Директно“ екипът на ОИЦ представи процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансирани от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Експертът Цветомир Ценков презентира двете процедури и подчерта, че те са насочени към изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, както и към определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата за период от 10 години. „Видинският край е богат на флора, фауна и животински видове и затова допустимите по процедурите бенефициенти - юридически лица с нестопанска цел, общини, структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури) и научни институти (само процедурата за Натура 2000), със своите проекти могат не само да подкрепят запазването и развитието, но и популяризирането на природното богатство на всички 11 общини в област Видин, което ще увеличи и тяхната атрактивност. След големите инфраструктурни проекти в сферата на отпадъците и водите, които са реализирани и се реализират с подкрепата на ОПОС, можем със средствата от ЕС да подкрепим и нашата природа“, заяви Ценков.

Пред участниците в срещата управителят на ОИЦ - Видин Мариела Савкова представи информация за напредъка по ОПОС. Тя посочи, че до момента по програмата са сключени 157 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 3,13 млрд. лв., което е 90,3% от ресурса на ОПОС. „От началото на програмния период на бенефициентите са изплатени 850 млн. лв. Подкрепата на ОПОС е от изключително важно значение и екипът на ОИЦ - Видин ще продължи активно да я популяризира, включително и чрез информационни дни в сътрудничество с Управляващия орган на програмата“, посочи Мариела Савкова.

Савкова представи и актуални данни, съгласно ИСУН, за изпълнението на ОПОС в област Видин. 3 договора на обща стойност 46 023 464 лв. са сключени по програмата във втория програмен период. Водещ бенефициент е Община Видин с проектите за доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води, на стойност 19 505 984 лв., и за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината – на стойност 12 452 598 лв. „Водоснабдяване и канализация“ - Видин е бенефициент по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин“, чиято обща стойност е 23 653 635 лв.