Увеличават медиаторите за ромска интеграция в Монтана и Бойчиновци

Сподели: 

За 2000 души от ромските квартали в Монтана и Бойчиновци ще бъдат осигурени безплатни медицински прегледи, ще бъдат организирани 5 бюра за подпомагане на ромските общности и назначени 4-ма медиатори. Тематични обучения за квалификация, летни училища, срещи и други форми за  ромската интеграция са планирани  в проект „Интегрирани подходи за приобщаване и овластяване на ромския етнос в Монтана и Бойчиновци", съобщи на пресконференция ръководителят му Божидар Георгиев.

Проектът стартира преди една година и е насочен към 8500 души от ромските квартали в двете общини. Изпълнява се по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Безвъзмездното финансиране е в размер на 735 970 евро. Срокът на приключване е 30 април, 2025 година.

Основната цел на проекта е да подобри живота на хората от ромски етнос като бъде подобрен достъпът до здравни, социални и образователни услуги, преодолени на  сегрегацията, дискриминацията и създадени трайни модели за включване на ромите в управлението на местната общност.

Досега е направено проучване сред населението в двете общини. Анкетирани са 2600 души, за да се анализират от една страна нагласите на мнозинството към ромите и от друга проблемите в самата общност. Резултатите бяха коментирани най-общо. Те показват все още  ниско ниво на образованост на хората в ромските квартали, труден достъп до медицински услуги, профилактични прегледи, високи нива на  безработица, дискриминация не само извън кварталите, но и между различните групи, прослойки, вътре в тях, слабо  участие в управлението.